Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Fibromyaljide Otonom Sinir Sistemi Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi

Özlem Şahin 1 ,Serpil Yıldız 2 ,Nebi Yıldız 2 ,Mustafa Fatih Yaşar 3 ,Ece Kaptanoğlu 4
1 Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2 Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3 Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.13

Amaç: Fibromyaljide (FM) otonom sinir sistemi (OSS) disfonksiyonu hakkındaki çalışmaların farklı sonuçları vardır. Bu çaışmadaki amacımız sempatik deri yanıtı (SDY) cevaplarını kullanarak FM hastalarında sempatik sinir sistemi disfonksiyonunu değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 27 fibromyaljili kadın hasta ve 18 sağlıklı gönüllü kadın kontrol alındı. FM hastaları ve sağlıklı kişiler Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve FM için karakteristik olan kronik semptomlar yönünden sorgulandı. Sağ el palmar SDY, median sinirin bilek hizasında elektriksel olarak uyarılması ile elde edildi.

 

Bulgular: FM hastalarında kronik semptomların çoğu yüksek orandaydı. Hastaların ve kontrollerin SDY amplitüd ve latansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). BDE ve BAE ortalama değerlerine göre FM hastalarında anksiyete ve depresyon yoktu.

 

Sonuç: Bu çalışmada FM’de OSS disfonksiyonu tesbit edilmedi. SDY sadece sudomotor aktiviteyi gösterdiği için OSS’nin tamamını değerlendirmede yetersiz bir yöntem olabilir. OSS disfonksiyonu FM’nin etyopatogenezinden ziyade FM’de gözlenen bazı kronik semptomlardan, eşlik eden depresyon ve anksiyeteden sorumlu olabilir. FM hastalarının kronik semptom, anksiyete ve depresyon durumları da gözönünde bulundurularak, OSS’nin alt sistemlerini (kardiyovasküler refleks yol, sempatik kolinerjik aktivite gibi) inceleyen çalışmalar ile OSS’nin FM etyopatogenezindeki rolünü belirlemek mümkün olabilir.

Keywords : Otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, fibromyalji, sempatik deri yanıtı