Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongres

Berrin Leblebici 1 ,Pınar Doruk 1 ,Mehmet Adam 1 ,Özlem Pektaş 2
1 Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
2 Baflkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Arafltırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Adana

Amaç: Sağlıklı genç erişkin kadın ve erkeklerde H/Q (hamstring/quadriseps) oranını karşılaştırmak, dominant ve nondominant ekstremitelerde H/Q oranını karşılaştırmak. 

 

Gereç-Yöntem: Çalısmaya 19-38 yaşlı arası sağlıklı gönüllü 16 erkek ve 27 kadın toplam 43 kişi alındı. Çalısma Biodex System 3 Pro izokinetik dinamometre cihazı kullanılarak yapıldı. Testler 60°/sn ve 180°/sn hızlarda yapılarak bilateral H/Q oranları degerlendirildi. Elde edilen parametrelerin istatistiksel analizi SPSS 17.0 program›nda yapldı. Gruplar arası oran farklılıkları t- testi ile belirlendi.

 

Bulgular: Çalısmaya katılan16 kadın ve 27 erkek sağlıklı bireyin yaşları benzerdi. Kadın ve erkeklerde 60 ve 180°/sn hızda dominant ve nondominant ekstremitede bakılan H/Q oranı açısından fark yoktu (p>0,05). Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin dominant ve nondominant ekstremitelerde 60-180°/sn hızlarda bakılan H/Q oranı dominant ekstremitelerde daha fazla olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamsızdı (P>0,05).

 

Sonuç: Sağlıklı genç erişkin kadın ve erkeklerde H/Q oranları benzerdi. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin dominant ve nondominant ekstremitelerde H/Q oranı farksız bulundu

Keywords : Diz, izokinetik, hamstring kuadriseps oranı