Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Parkinson Hastalığı ve Rehabilitasyonu

Ayşe Yalıman 1 ,Ekin İlke Şen 2
1 ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ‹stanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.07

Parkinson hastalığı, bradikinezi, rijidite, istirahat tremoru ve postüral instabilite ile karakterize, kronik progresif dejeneratif bir hareketbozukluğudur. Bu temel bulgular dışında fleksiyon postürü, mimiklerde azalma, dizartri, yürürken kol salınımı kaybı gibi sekonder motor belirtiler ve kognitif bozukluklar, otonomik düzensizlikler, demans, uyku bozuklukları, ağrı, koku alma bozukluğu gibi belirtiler de Parkinson hastalığında görülebilir. Parkinson hastalığının temel nöropatolojik bulgusu substansia nigrada bulunan dopaminerjik nöronların kaybı ve sitoplazmik eosinofilik Lewy cisimciklerinin varlığıdır. Hastalık patogenezinden genetik ve çevresel faktörler birlikte sorumlu tutulmaktadır. Medikal tedavi hastalığın motor semptomlarını kontrol altına alırken rehabilitasyon yaklaşımları hastaların yaşam kalitesinin ve fonksiyonel kapasitelerinin iyileştirilmesi açısından önem taşır. Hastalığın erken evrelerinde rehabilitasyon programına başlanmalı, her hastaya göre bireysel program hazırlanarak tedavide süreklilik hedeflenmelidir.

Keywords : Parkinson hastalığı, patogenez, belirtiler, tedavi, Rehabilitasyo