Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Spastisitede İntratekal Baklofen Tedavisi: Bir Merkezin Tecrübesi ve Derleme

Ferit Pekel 1 ,Sabri Aydın 2 ,Bashar Abuzayed 3 ,Barış Küçükyürük 3 ,Hakan Hanımoğlu 4 ,Taner Tanrıverdi 3 ,Belgin Erhan 5 ,Anıl Tekeoğlu 6 ,Murat Hancı 3
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ağrı Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Algoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye
5 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
6 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Fizyoterapi Bölümü, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.01

Amaç: Bu çalışmada yazarlar spastisite tedavisinde uyguladıkları infüzyon pompa sistemi intratekal baklofen (İTB) terapisi ile ilgili tecrübelerini sunmaktadır. Yazarların 25 hastadan oluşan serisi sunularak bu yöntemin özellikleri, avantajları ve komplikasyonları tartışılmaktadır. 
 

Gereç ve Yöntem: Kranyal ve spinal patolojilerine sekonder olarak spastisite tanısı olan yirmi beş hasta 2006 ile 2010 yılları arasında İTB pompası ile tedavi edilmiştir. Bu seride 18 erkek (%72) ve 7 kadın (%28) hasta bulunmuştur. Hastaların yaşı 12 ile 52 yaş arasında idi (ortalama= 34,4±11,2 yaş). Preop ortalama Ashworth skoru 3,8±0,49 olarak bulunmuştur. Hastaların ortalama takip süresi 20,3±10,2 ay idi 
(3 ile 52 ay arasındadır). 
 

Bulgular: Postop ortalama Ashworth skoru 2,44±0,86 olarak bulunmuştur. Hastaların son değerlendirilmesinde Ashworth skorunda 2 hastada (%8) 3 puan düşüş, 9 hastada (%36) 2 puan düşüş, 10 hastada (%40) 1 puan düşüş ve 4 hastada (%16) değişiklik olmadığı saptanmıştır. Pompası çıkarılmış olan hastalar dışlandığında, son baklofen infüzyon dozu 55 ile 250 mg/gün idi (ortalama 134,6±62,8).  Altı hastada (%24) komplikasyon görüldü. En sık gürülen komplikasyon katater disfonksiyonu olup 3 hastada (%12) görülmüştür. Pompa enfeksiyonu 2 hastada (%8) görülmüş olup pompaları çıkarıldıktan sonra antibiyotik ile tedavi edilmiştir.
 

Sonuç: Katater ve implante edilen pompa sistemiyle uygulanan intratekal baklofen yetişkin ve pediatrik spastisiteye yönelik çok etkin bir tedavi yöntemidir. Pompa yerleştirme işlemi genel olarak güvenli ve hasta tarafından iyi tolere edilebilmektedir. İlacın intratekal verilme şekli omurilik üzerindeki etkinliğini arttırmakta olup beyin üzerindeki yan etkileri azaltmaktadır. 

Keywords : Baklofen pompası, intratekal baklofen, spastisite