Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Genç ve Orta Yaş Erkeklerde Kronik Bel Ağrısı ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki

Özcan Hız 1 ,Levent Ediz 2 ,Songül Ercan 1 ,Mehmet Arslan 3 ,Serhat Avcu 4 ,İbrahim Tekeoğlu 5
1 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
5 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.37267

Amaç: Bu çalışmada genç ve orta yaş erkek popülasyonunda kronik bel ağrısı ve kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki incelenmiştir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan kronik bel ağrılı toplam 104 erkek hasta Oswestry Disability Index (ODI) sorgulama formunu doldurdu. Ayrıca, intervertebral disk dejenerasyonu Thompson’s klasifikasyonuna göre derecelendirildi. Hastalar kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçüldükten sonra normal kemik dansiteli (n=50) ve düşük kemik dansiteli (n=54) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ek olarak hasta alt gruplarının verileri ile karşılaştırılmak üzere 30 sağlıklıda da KMY ölçümü yapıldı.

 

Bulgular: L2-L4 ve femur boynu T ve Z skorları, hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede daha düşük olarak bulundu. Hasta grubunda, ODI skoru ve DD skoru arasında pozitif korelasyon vardı. Hem ODI skoru hem de DD skoru ile L2-L4 ve femur boynu T ve Z skorları arasında negatif korelasyonlar vardı. DD ve ODI skorları normal kemik dansiteli hasta ile kıyaslandığında, düşük KMY’li hastada anlamlı derecede daha yüksek olarak bulundu.

 

Sonuç: Biz, kronik bel ağrılı genç ve orta yaş erkek hastalardaki düşük KMY’nin, fiziksel aktivite azlığı ve yetersizliğe bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Keywords : Kronik bel ağrısı; lomber disk dejenerasyonu; kemik mineralyoğunluğu; fiziksel inaktivite; özürlülük; erkek