Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Altmış Beş Yaş ve Üzeri Kadınlarda İzokinetik Gövde Fleksör ve Ekstansör Kas Kuvvetleri ile Osteoporoz İlişkisi

Özden Özyemişçi Taşkıran 1 ,Nihal TAŞ 1 ,Jale Meray 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.60243

Amaç: Altmış beş yaş ve üzeri kadınlarda osteoporoz, gövde kas kuvvetleri ve denge yeteneği arasındaki ilişkiyi incelemek.

 

Gereç ve Yöntem: Altmış beş yaş ve üzeri bellek sorunu olmayan ve soruları bağımsız olarak yanıtlayabilen gönüllü kadın hastalar çalışmaya alındı Denge yetenekleri Berg Denge Ölçeği ile değerlendirildi. Resiprokal konsantrik gövde fleksör ve ekstansör kas kuvvetleri ölçümü için izokinetik dinanometre kullanıldı. 60°/sn açısal hızda 5 tekrar, 90°/sn açısal hızda 20 tekrar ile ölçümler yapıldı.

 

Bulgular: Yaş ortalamaları 69,8±4,3 yıl (65-78 yıl) olan 29 kadın hasta çalışmayı tamamladı. Hastalar osteoporoz varlığı açısından iki gruba ayrıldıklarında gruplar arasında yaş, düşme öyküsü, diğer demografik özellikler ve sistemik hastalıklar açısından fark saptanmadı. Osteoporozu olan hastalar daha fazla sayıda ilaç kullanıyorlardı (p=0,043). Bel ağrısı sıklığının osteoporoz olan grupta daha fazla olmasına karşın fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,122). 60°/sn ve 90°/sn açısal hızlarda gövde fleksör ve ekstansör döndürme momentleri, osteoporoz olan hastalarda osteoporoz olmayan gruptaki hastalardan daha düşük olmasına karşın sadece 90°/sn açısal hızdaki ekstansör değerler için fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmıştır (90°/sn açısal hızda gövde ekstansör döndürme momenti osteoporoz olan ve olmayan grupta sırasıyla; 42,3±20,2 Newton metre (Nm) ve 22±11,3 Nm, p=0,001 ve 90°/sn acısal hızda govde ekstansor toplam iş değerleri sırasıyla; 47,3±30,6 Nm ve 20,2±11,9 Nm, p=0,001).

 

Sonuç: Osteoporozu olan 65 yaş ve üzeri kadınlarda yüksek hızda değerlendirilen izokinetik konsantrik gövde ekstansör kuvvetlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu hastalara önerilecek egzersiz eğitim programlarına gövde kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizlerin dahil edilmesi düşünülmelidir. T

Keywords : İzokinetik değerlendirme; gövde kas kuvveti;osteoporoz; denge; düşme