Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Romatoid Artritli Hastalarda Serum Anti-Cyclic Citrullinated Peptid Antikor Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişki

Alev Gürgan 1 ,Köksal Deveci 2 ,Hülya Deveci 3 ,Korhab Barış Bayram 4 ,Hikmet Koçyiğit 5
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3 Sivas Numune Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sivas, Turkey
4 Ataturk Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir, Turkey
5 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.16769

Amaç: Anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) antikorunun romatoid artritde güvenilir tanısal ve prognostik bir gösterge olduğu düşüncesine rağmen hastalık aktivitesi ve şiddeti ile ilişkisi belirsizdir. Bu çalışma, romatoid artrit hastalarındaki anti-CCP antikor düzeylerinin hastalık aktivitesi ile olan ilişkisini saptamak amacı ile planlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya RA tanısı almış olan toplam 48 hasta alındı. Hastalar fizik muayene sonrasında klinik ve laboratuvar parametreleri açısından değerlendirildiler. Klinik bulgular görsel analog skala (GAS), hastalık aktivite skoru (DAS 28) ve Health Assessment Questionnaire (HAQ) ile değerlendirildi. Laboratuvar incelemesinde romatoid faktör (RF), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP), trombosit, lökosit, hemoglobin ve anti-CCP düzeylerine bakıldı.

 

Bulgular: Anti-CCP sonuçları 33 hastada (%68,7) pozitif, 15 hastada (%31,3) negatif bulundu. RF negatif hastaların %30,4’ de anti-CCP pozitif bulundu. Anti-CCP pozitif ve negatif hastalar karşılaştırıldığında; ortalama RF düzeyleri arasında anlamlı fark saptanırken, diğer parametreler arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Parametrelerin çoklu logistik regresyon analizinde, yüksek DAS-28 skoru ve RF pozitifliği, anti-CCP pozitifliği ile sırasıyla 5,95 ve 5,4 kat yüksek risk ile ilişkiliydi.

 

Sonuç: Anti-CCP seronegatif RA’lı hastalarda RA teşhisini koymada kullanılabilir. Ayrıca, anti-CCP antikorları hastalık aktivitesini yansıtmada faydalı olabilir.

Keywords : Romatid artrit; anti-CCP antikor; hastalık aktivitesi; romatoid faktör