Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Osteoporozu Olan Yaşlı Hastalarda Kas İskelet Sistemi Ağrısı: Çok Merkezli Bir Çalışma

Yeşim Gökçe Kutsal 1 ,Oya Özdemir 1 ,Sevilay Karahan 2 ,Yeşim Akyol 3 ,Pınar Borman 4 ,Asuman Doğan 5 ,Sibel Eyigör 6 ,Rengin Güzel 7 ,Özgür Ortancıl 8 ,Serpil Savaş 9 ,Kazım Şenel 10 ,Ayşe Dicle Turhanoğlu 11 ,İlker Yağcı 12
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
6 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
7 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
8 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
9 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
10 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
11 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
12 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
13 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.04706

Amaç: Çalışmanın amacı kas iskelet sistemi (KİS) yakınması ile başvuran yaşlı hastalar içerisinden osteoporozu (OP) olanları belirlemek, bu hastaların ağrıyan bölgelerinin dağılımını ve KİS hastalıklarına yönelik kullandıkları ilaçları değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Dokuz farklı şehirdeki polikliniklere ardı sıra başvuran 1141 hasta OP tanısına yönelik olarak tarandı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, kas iskelet sistemine dair başvuru yakınmaları, tanıları ve ilaç kullanımları kaydedildi.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 71,9±5,3 yıl olan 382 hastanın (341 kadın, 41 erkek) OP tanısı mevcuttu. Her iki cinste de hastaların en sık başvuru yakınmaları bel (%54,5) ve sırt ağrısı (%39,6) olarak belirlendi. Bunları sırasıyla diz, kalça, boyun ve omuz ağrısı takip ediyordu. OP’ye en sık eşlik eden tanılar arasında osteoartrit (%36), lomber spondiloz/stenoz (%21) ve servikal spondiloz/stenoz (%10) ilk sıralarda yer alıyordu. Hastaların kullanmakta olduğu ortalama ilaç sayısı 3±1,2 idi. OP tedavisine yönelik olarak en sık reçetelenen ilaçlar bifosfonatlardı (%59). KİS ağrıları için hastaların %46,6’sı non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (sistemik ve/veya topikal), %24,6’sı ise parasetamol kullanıyordu.

 

Sonuç: OP’si olan yaşlı hastalarda bel ağrısının altta yatan nedeninin açığa çıkarılması için tam bir fizik muayene yapılması çok önemlidir. Bununla birlikte, çoklu ilaç kullanımını en alt düzeye getirmek için farmakolojik olmayan yaklaşımların KİS hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. 

Keywords : Osteoporoz, kas iskelet sistemi hastalıkları, ağrı, yaşlı