Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Gövde Ortezi Kullanan İdiyopatik Skolyozlu Adolesanlarda Bad Sobernheim Stres Sorgulama Formunun Türkçe Adaptasyonu ve Güvenirliği

Hürriyet Gürsel Yılmaz 1 ,Tuğba Kuru 2 ,Güneş Yavuzer 3
1 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.33600

Amaç: Tıbbi alanda çalışan profesyonellerin stres ve yaşam kalitesi alanındaki ilgileri artmaktadır. Adolesan Idiyopatik Skolyoz (AIS) nedeniyle gövde ortezi kullanan hastaların stres düzeyini değerlendirebilecek Türkçe bir sorgulama formu mevcut değildir. Bu çalışmada alandaki eksiklikler göz önüne alınarak Bad Sobernheim Stres Sorgulama (BSSS) Formu Türkçe’ye çevrildi ve gövde ortezi kullanan AIS hastalarında ölçüm güvenilirliği araştırıldı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 8-17 yaşları arasında AIS tanısı almış ve en az iki aydır günde 20-23 saat aynı tip “CAD-technique” (Regnier sistem- Chêneau brace) gövde ortezi kullanan 38 adolesan (31 kız, 7 erkek) dahil edildi. Tüm katılımcılara bir hafta arayla toplam iki kez uygulanan Türkçe BSSS Formu’nun test-tekrar test (Pearson Korelasyon Analizi) ve içsel tutarlılık (Cronbach alfa) analizleri yapıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan adolesanların yaş ortalaması 13,47±2,93 yıl, Cobb açısı 39,05±11,17 dereceydi. Türkçe BSSS Formu’nun içsel tutarlılığı analizinde Cronbach alfa katsayısı 0,88 olarak belirlendi. Test-tekrar test değerlendirmesinde, bir hafta arayla iki kez uygulanan sekiz sorunun korelasyon katsayıları 0,647 (p=0,003) ile 0,978 (p=0,001) arasında değişim gösterdi.

 

Sonuç: Bu çalışmada AIS nedeniyle gövde ortezi kullanan hastalarda Türkçe BSSS Formu’nun içsel tutarlılığı yüksek bulunmuş ve test-tekrar testlerle yüksek düzeyde güvenilir olduğu gösterilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen Türkçe BSSS Formu’nun gövde ortezi kullanan AIS’lı Türk hastaların stres değerlendirmesinde kullanılabilecek pratik ve güvenilir bir araç olduğu gösterilmiştir. 

Keywords : Skolyoz; stres; psikolojik; ortez; güvenilirlik