Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Radius Distal Uç Kırığı Geçiren 45 Yaş Üzeri Hastalarda Osteoporoz ve Subklinik Vertebral Kırık Varlığı

Banu Dilek 1 ,Meltem Baydar 2 ,Ebru Şahin 3 ,Burcu Uz 4 ,Özlem El 4 ,Metin Manisalı 5 ,Sema Öncel 4
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinic a Medical Center, Samsun, Turkey
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.45087

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Radius Distal Uç Kırığı (RDUK) geçiren hastalarda osteoporoz ve Subklinik Vertebral Kırık (SVK) varlığının araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 45 yaş üstü, düşük enerjili travma sonrası RDUK gelişimi nedeni ile başvuran ve RDUK sonrası osteoporoz açısından değerlendirilmemiş hastalar alındı. Hastaların European Vertebral Osteoporosis Study (EVOS) anketine göre kalsiyum alımları ve fiziksel aktivite düzeyleri sorgulandı. Dual Enerji X-ray Absorbsiyometri (DXA) ölçümleri, SVK açısından lomber ve dorsal vertebra grafileri çekildi. Vertebra yükseklik kayıpları Genant sınıflamasına göre değerlendirildi. Sekonder osteoporoz nedenlerini belirlemek amacıyla biyokimyasal testler bakıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 42 hastanın yaş ortalaması 59,26±9,19 yıl, vücut kitle indeksleri ortalaması 26,33±3,21 kg/m2, RDUK sonrası geçen süre ise 15,11±16,07 aydı. İstenen DXA tetkiki sonucunda hastaların 21 (%50)’inde osteoporoz ve Genant’a göre hastaların 14 (%33,3) ‘ünde de SVK saptandı. Ortalama kırık sayısı 0,82±1,33 (0-4) ve kırık derecesi ise evre 1 düzeyinde değerlendirildi. Hastaların ortalama fiziksel aktivite skoru 12,43±5,31 kalsiyum skoru 9,65±3,34 bulundu. DXA’da osteoporozu olmayan ancak SVK saptanan hasta oranı %11,9 (5) olarak bulundu. SVK olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında demografik özellikler ve biyokimyasal belirteçler açısından anlamlı fark bulunmadı.

 

Sonuç: RDUK’lar osteoporoza bağlı sık kırıklardandır ve morbiditesi ve mortalitesi daha yüksek olan kalça ve vertebra kırıklarının habercisi olarak kabul edilirler. RDUK geçiren hastalarda DXA ile osteoporoz saptanmasa da SVK mevcut olabilir.

Keywords : Radius distal uç kırığı; subklinik vertebral kırık; osteoporoz