Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Diz Osteoartritli Hastalarda Artroskopik Debridman Sonrası Eklemiçi Hyaluronik Asitle Birlikte Peroral E Vitamini Tedavisinin Etkinliği: Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalışma

Ahmet Aslan 1 ,Vecihi Kırdemir 2 ,Tolga Atay 2 ,Yakup Barbaros Baykal 2 ,Özgür Aytekin 3 ,Fazıl Cüneyt Aydoğan 4
1 Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3 Çorum Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çorum, Türkiy
4 Nevşehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Nevşehir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.36693

Amaç: Bu çalışmada; konservatif tedaviyle semptomları iyileşmeyen diz osteoartritli hastalarda artroskopik debridman ve sonrasında eklem içi hyaluronik asit ile birlikte peroral E vitamini tedavisinin klinik sonuçlarınının etkili olup-olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntem: Amerikan Romatoloji Koleji kriterlerine göre osteoartrit tanısı konulan, toplam 44 hasta, artroskopik debridman sonrası rastgele 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba (S) eklem içi hylan G-F 20 uygulandı. İkinci gruba (S+E) eklem içi hylan G-F 20 ile birlikte peroral vitamin E verildi. Üçüncü gruba (K) sadece artroskopik debridman uygulandı. Ağrı, sertlik ve fonksionel kapasite skorları; ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 6. ve 12. aylarda Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit Indeksi (WOMAC) ile belirlendi.

 

Bulgular: Bütün gruplarda, ameliyat öncesi WOMAC skoruyla karşılaştırıldığında ameliyat sonrası 6. ve 12. aydaki skorlar azalmıştı. S+E ve S grubunda ameliyat sonrası hem 0-6. ay hem de sonrası 6-12. ay WOMAC skorundaki fark kontrol grubuna göre anlamlıydı (p<0,05). Semptomları azaltmada S+E grubunun S grubuna göre ameliyat sonrası 6-12. aylarda daha iyi olduğu bulundu (p<0,05).

 

Sonuç: Diz osteoartritli olgularda uygun endikasyonlarda artroskopik debridmanın yararlı olduğunu, sonrasında eklem içi hyaluronik asit ve oral E vitamini tedavisinin osteoartritin semptomlarının hafifletilmesinde etkili olabileceği kanısındayız. 

Keywords : Artroskopik debridman; diz osteoartriti; hylan G-F 20; eklem içi hyaluronik asit; E vitamini