Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Fizik Tedavi Uygulanan Diz Osteoartritli Hastalarda Topikal Glukozamin Sülfat-Kondroitin Sülfatın Etkinliği: Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma

Zuhal Karakoyun 1 ,Belgin Erhan 2 ,Berrin Gündüz 2 ,Seçil Hıncal Üstünel 3 ,Ayşe Nur Bardak 4 ,Feride Savaş 5 ,Gülsün Iska 6
1 Kastamonu Rehabilitation Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Kastamonu, Turkey
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Sevgi Physical Medicine and Rehabilitation Center, Istanbul, Turkey
4 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
5 Istanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training Hospital, 1st Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
6 Seydisehir State Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Konya, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.52207

Amaç: Fizik tedavi gören Diz Osteoartritli (OA) hastalarda, topikal glukozamin uygulamasının ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkinliğini ve güvenirliliğini belirlemek.

 

Gereç ve Yöntem: Diz OA’lı 49 hasta yazı tura yöntemi ile randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Birinci gruba fizik tedavi modaliteleri (FT) ve topikal glukozamin, ikinci gruba FT ve topikal plasebo ilaç 4 hafta boyunca uygulandı. Hastaları değerlendiren hekim ve hastalar kör idi. Hastalar tedavi öncesi, 1. hafta, 4. hafta ve 12. haftada değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ağrı süresi, radyolojik bulguları (Kellgren -Lawrence) kaydedildi; Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) skalası ile ağrı, eklem sertliği ve fiziksel fonksiyonlar değerlendirildi.

 

Bulgular: Her iki grupta WOMAC ağrı, tutukluk ve fonksiyon skorları birinci hafta ve dördüncü haftada tedavi öncesine göre anlamlı olarak düzelmişti (p<0,05); fakat tedavi öncesi ile 12. hafta arasında WOMAC skorlarının tüm parametreleri arasında fark olmadığı saptandı. İki grup arasında WOMAC ağrı, tutukluk ve fonksiyon skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Çalışmamızda fizik tedavi modaliteleri yanında topikal glukozamin uygulamasının plaseboya göre üstünlüğü bulunmamıştır. 

Keywords : Glukozamin; diz osteoartriti; fizik tedavi; WOMAC