Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

İnterstisyel Akciğer Hastalığını Taklit Eden Pulmoner Amiloidoz

Asena Gökçay 1 ,Metin Işık 1 ,Meral Çalgüneri 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hastanesi, Romatoloji, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.55706

Primer pulmoner amiloidoz lokalize tip amiloidozlardan biri olup parankimal nodül, yaygın alveol hasarı veya hava yollarında submukozal birikimler ile kendini gösterebilir. Polimyozit otoimmün inflamatuvar bir myopati olup simetrik proksimal kas ve boyun kuvvetsizliği ile karakterizedir. Polimyozitli hastaların %80-90 kadarı kortikosteroid ve siklofosfamid kombinasyonları ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Polimyozit ise sekonder interstisyel akciğer hastalığına neden olur ve bu iki tablonun radyolojik ayrımı kolay olmayabilir.

Keywords : Polimyozit, interstisyel akciğer hastalığı, primer pulmoner amiloidoz