Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Sıklığı ve FRAXTM Skalası Kullanılarak 10 Yıllık Kırık Riskinin Hesaplanması

Ruhuşen Kutlu 1 ,Selma Çivi 1 ,Gülseren Pamuk 2
1 Necmettin Erbakan Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.00922

Amaç: Bu çalışma, postmenopozal kadınlarda osteoporoz sıklığı ve Dünya Sağlık Örgütü kırık riskini değerlendirme skalası FRAXTM kullanılarak 10 yıllık kırık riskinin hesaplanması amacıyla tasarlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubumuz Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 254 postmenopozal kadından oluştu. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) Dual-Enerji X-Ray Absorpsiyometri (DXA) ile ölçüldü. Dünya Sağlık Örgütü kırık riskini değerlendirme skalası FRAXTM ile 10 yıllık kırık riski KMY kullanılarak ve kullanılmayarak ayrı ayrı hesaplandı.

 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 56,82±7,79 yıl, (min=36, max=78), %81,9’u (n=208) ev hanımı, %57,5’i (n=146) obez, %19,3'ü (n=46) sigara kullanıyordu. Osteoporoz ve osteopeni sıklığı sırasıyla %14,9 ve %39,2 idi. Lomber vertebra T skorları değerlendirildiğinde, %38,2’si (n=97) osteopenik (-1 ve -2,5 aralığında), %21,3’ü (n=54) osteoporotik (< -2,5) ve %40,6’sı normaldi (> -1,0). DXA ile yapılan femur ölçümlerinde hastaların %17,3’ünde (n=44) osteoporoz, %45,7’sinde (n=116) osteopeni, trokanterde %6,3’ünde (n=16) osteoporoz, %33,5’inde (n=85) osteopeni saptanmıştır. Major osteoporotik kırık ihtimali KMY ile %0,5 ile %12,0, KMY olmaksızın %0,1 ile %7,1 aralığında idi. Kalça kırığı için risk aralığı KMY ile %0,0 ile %10,0, KMY olmadan %0,0 ile %5,6 aralığında bulundu.

 

Sonuç: Postmenopozal kadınlarda klinik açıdan osteoporozun erken teşhisi ve kırık riskinin önceden belirlenmesi hem istenmeyen sağlık sorunlarının engellenmesinde, hem de osteoporoza bağlı morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarının azaltılmasında çok önemlidir.

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, FRAXTM, kırık olasılığı,osteoporoz, postmenopozal kadınlar