Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Nontravmatik Fokal Nöropatiler: Olguların Dağılımı ve Retrospektif Analizi

Hatice Bodur 1 ,Filiz Eser 2 ,Meryem Dedeoğlu 2 ,Özlem Yılmaz 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
3 Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.46503

Amaç: Fokal nöropatiler, klinik elektronöromiyografi (ENMG) pratiğinde en sık rastlanan bozukluklardır. Bu çalışmada, elektrofizyoloji laboratuvarımıza başvuran nontravmatik fokal nöropatilerin sinirlere göre dağılımlarını ve etiyojilerini retrospektif olarak değerlendirerek, nontravmatik fokal nöropatilerin epidemiyolojisi ve klasifikasyonunda yararlı olabilecek veriler elde etmek hedeflenmiştir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, arşiv defterlerindeki hasta kayıtlarının retrospektif incelenmesiyle gerçekleştirildi. Çalışma kapsamına, 1996-2009 döneminde nontravmatik fokal nöropati ön tanısı ile başvuran 3843 (%80.8) kadın, 916 (%19,2) erkek olmak üzere toplam 4759 hasta alındı.

 

Bulgular: 2136 (% 44,9) hastada ENMG çalışması normal bulundu. Ön tanıtanı 2502 (%52,6) hastada uyumlu idi ve fokal nöropati saptandı. Altmış üç (%1,3) hastaya polinöropati, 58 hastaya ise diğer tanılar (radikülopati, motor nöron hastalığı) konuldu. Nontravmatik fokal nöropatili hastaların, 2007’si (%80,2) kadın ve 495’i (%19,8) erkek idi ve yaş ortalaması 48,33±13,32 bulundu. En sık etkilenen sinir median sinir ve en sık rastlanan fokal nöropati türü karpal tünel sendromu (KTS, %74,6) idi. Bunu fasiyal sinir (%16,8) ve ulnar sinir (%4,7) nöropatileri izlemekte idi.

 

Sonuç: Araştırmamızda, normal olgu oranı yüksek bulundu ve ön tanı - tanı uyumu yeterli değildi. Bu da ENMG'nin ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene sonrası yapılması gerektiğini işaret eden bir sonuçtur. Nontravmatik fokal nöropatilerde, travmatik fokal nöropatilerin aksine kadın hakimiyeti vardı ve yaş ortalaması daha yüksek idi. Travmatik fokal nöropatilerden (ulnar ve siyatik sinir) farklı olarak en sık median sinir etkilenmiş idi ve en sık görülen fo kal nöropati literatüre benzer şekilde KTS olarak belirlendi.

Keywords : Fokal nöropati, nontravmatik