Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

İzmir ili Bornova İlçesi İlköğretim Kurumlarında Okuyan 12--14 Yaş Grubu Çocuklarda Skolyoz Prevalansı

Yakup Uğur İbişoğlu 1 ,Funda Atamaz Çalış 1 ,Arzu Yağız On 2
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.98704

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ili Bornova ilçesi ilköğretim okullarında okuyan 12 ile 14 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz prevalansının belirlenmesidir. Bu sayede skolyozun erken dönemde tespit edilmesi ve Anabilim Dalımız için veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, gözlemsel, tanımlayıcı kesitsel nitelikte bir tarama çalışmasıdır. Daha önce yapılmış çalışmalarda skolyoz prevalansı %0,2 ile %3 arasında bulunduğundan, %0,5 hata payı ve %95 güven aralığında tarama yapmak için örneklemin en az %80’inin taranması gerekmekte idi. Bu nedenle çalışmamızda örneklemin tümünün taranması gerektiği kararına varıldı. Araştırma evreni olarak ili Bornova ilçesi ilköğretim okullarındaki 12 - 14 yaş grubundaki tüm öğrenciler ele alındı. 57 ilköğretim okulundan hepsine gidilerek toplam 8207 öğrenci tarandı. Tarama muayenesinde, Adam’s testi, vertebra palpasyonu, yürüyüş ve asimetri değerlendirildi. Skolyozdan kuşkulanılan öğrencilerde tanının doğrulanabilmesi için, skolyometrik direkt grafileri değerlendirildi. Cobb açısı değerleri ölçülerek eğriliğin derecesi, düzeyi ve yönü kaydedildi.

 

Bulgular: Kırk öğrencide Adam’s testi olumlu bulundu. Bu öğrencilerin tümünde skolyoz tanısı radyografik olarak doğrulandı. Dolayısıyla tüm öğrencilerdeki skolyoz prevalansı %0,48 olarak tespit edildi. Prevalans değeri kızlarda %0,77, erkeklerde %0,20 olup, kızlarda erkeklere göre 3,4 kat daha fazla görülmekteydi. Ortalama Cobb açısı değeri 10,87°±7,47° olup, 5° ile 40° arasında değişmekteydi. Kızlardaki ortalama Cobb açısı değerleri erkeklerden daha yüksek olmakla ve yüksek dereceli skolyoz olgularının tümü kız olmakla birlikte, aralarındaki farkın istatistiksel anlamı olmadığı görüldü (p=0,924). Düşük dereceli skolyozun aileler tarafından fark edilmediği belirlendi.

 

Sonuç: Çalışmamızda saptadığımız prevalans değeri, literatürde verilen geniş aralığın içinde bulunmaktadır. Skolyozun kızlarda erkeklere oranla hem daha sık görüldüğü, hem de daha şiddetli seyrettiği saptanmıştır. Düşük dereceli eğriliklerin aileler tarafından fark edilmemesi, erken tanıda okul taramalarının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Ülkemizde yapılacak çok merkezli, yüksek örneklem sayısına sahip analitik prevalans çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Keywords : Skolyoz, okul taraması, prevalans, erken tanı, Adam’s testi