Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi: Ağrı, Klinik ve Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Günşah Şahin 1 ,Ebru Zeliha Hasanefendioğlu 2 ,Melek Sezgin 1 ,Mehmet Ali Sungur 3 ,Özlem Bölgen Çimen 1 ,Nurgül Arıncı İncel 1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2 Muş Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Muş, Türkiye
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.72324

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini araştırmak, ağrı, klinik ve fonksiyonel durumlarının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemekti.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik bel ağrısı tanısı alan 200 hasta (100 kadın, 100 erkek) ile yaşları ve cinsleri eşleştirilmiş 200 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların ayrıntılı bel bölgesi muayenesi yapıldıktan sonra ağrısı, Short Form-McGill Ağrı Anketi (SF-MPQ), fonksiyonel durumu, Fonksiyonel Derecelendirme İndeksi (FRI), sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi kısa form-36 (SF-36) ile değerlendirildi. Kontrol grubunun da yaşam kalitesini değerlendirmek için SF-36 kullanıldı.

 

Bulgular: Kronik bel ağrılı hastaların sağlıklı kontrollere göre SF-36’nın fiziksel fonksiyon, fiziksel yönden rol kısıtlılığı, ağrı, emosyonel yönden rol kısıtlılığı alt skorları ile Fiziksel Bileşen Özet (FBÖ) skoru anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). Bayan, ev hanımı, ilkokul mezunu, bel-bacak ağrısı olan ve bel bölgesi muayenesi kötü olan hastalarda SF-36’nın FBÖ skoru daha düşüktü (p<0,05). Bununla birlikte bayan, ev hanımı ve ilkokul mezunu hastalarda Mental Bileşen Özet (MBÖ) skoru daha yüksekti (p<0,05). Kronik bel ağrılı hastaların FRI skoru 8,5±3,0 ve SF-MPQ total skoru 16,7±8,0, görsel ağrı skalası skoru 6,9±1,2’di. SF-36’nın FBÖ skoru ile SF-MPQ’nin total ve tüm alt skorları, FRI total skorları arasında anlamlı negatif yönlü korelasyon varken (p<0,001), SF-36’nın MBÖ skoru ile SFMPQ ve FRI arasında hiçbir ilişki yoktu (p>0,05). 

 

Sonuç: Bu çalışmada, kronik bel ağrılı hastaların sağlıklı kontrollere göre, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin özellikle fiziksel bileşenlerinin daha kötü olduğu ve ağrı şiddeti, klinik ve fonksiyonel durumun yaşam kalitesinin fiziksel bileşenlerini negatif olarak etkilediği kaydedildi. 

Keywords : Kronik bel ağrısı, yaşam kalitesi, ağrı, klinik durum, fonksiyonel durum