Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Meme Kanserli Bir Hastada Brakial Pleksus ve Servikal Vertebra Metastazları Birlikteliği: Olgu Sunumu

Ece Ünlü 1 ,Sevgi Polat 1 ,Ebru Umay 2 ,Aytül Çakcı 1
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.82574

Brakial pleksusun metastatik tutulumu nadir görülen bir durumdur. Brakial pleksus metastazı en sık meme kanserinde görülür. Meme kanserli hastada omuz, kol ve ele yayılan şiddetli ağrı ve ardından gelişen duyusal ve motor semptomlar varlığında öncelikle brakial pleksus metastazı düşünülmelidir. Vertebrada en sık görülen tümörler metastatik tümörlerdir. Vertebra metastazlarının %21’inde neden meme kanseridir. Bu nedenle, öyküsünde malignite olan hastada öncelikle metastatik vertebra tümörü düşünülmelidir. Aynı hastada, iki metastatik tutulumun birlikteliği çok nadir bir durumdur. Bu olgu sunumunda, sol omuzda şiddetli ağrı ve güçsüzlük yakınmaları ile başvuran, meme kanseri öyküsü olan ve aynı anda hem brakial pleksus, hem de servikal vertebra metastazı saptanan bir hastayı sunmayı amaçladık. Ayrıca, bu vaka sunumu çerçevesinde iki metastatik lezyonu saptamada elektrofizyolojik çalışmanın önemini vurgulamaya çalıştık. 

Keywords : Meme kanseri, servikal vertebra metastazı, brakialpleksus metastazı, ENMG