Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Sibel Arslan Cebeci 1 ,Hatice Rana Erdem 2 ,Aynur Karagöz 3 ,Hakan Genç 4 ,Barış Nacır 4
1 Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.67044

Amaç: Romatoid Artrit (RA)`in kadınlardaki seksüel fonksiyona etkisini araştırmak ve normal popülasyonla karşılaştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 100 kadın RA hastası ile yaş ve vücut kütle indeksi eşleştirilmiş 45 sağlıklı kadın dahil edildi. RA`lı hastaların klinik parametreleri, günlük yaşamdaki sağlık durumları, fonksiyonel durumları, hastalık aktiviteleri, artiküler indeksleri, el kavrama güçleri, laboratuvar aktivite bulguları ve el, ayak, kalça ve dizlerindeki radyolojik hasar değerlendirildi. Her iki gruptaki hastalara Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi (KSFİ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) sorgulama formları uygulandı. Hastalık parametreleri ile KSFİ`nin total ve 6 parametresi (arzu, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, tatmin ve ağrı) arasındaki ilişki analiz edildi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 100 kadın RA hastasının yaş ortalaması 44,8±8,2 yıl (21-60), 45 kadın kontrol bireyinin yaş ortalaması 44,7±8,5 yıl (26-59) idi (p>0,05). RA`lı hastalarda KSFİ`nin tüm alt birim ve toplam skoru kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001-p<0,01). BDÖ skorları da RA`lı hastalarda belirgin olarak yüksekti (p<0,001). RA`lı hastalarda hastalığın seyrini olumsuz etkileyen çoğu parametrenin seksüel fonksiyonları istatistiksel olarak anlamlı derecede negatif etkilediği tespit edildi. Regresyon analizi yapıldığında seksüel disfonksiyonun, ileri yaş, hastalık süresinin uzunluğu, yüksek fonksiyonel sınıf, yüksek sağlık statü skoru ve yüksek BDÖ skoru ile gösterdiği korelasyonların daha belirgin olduğu saptandı.

 

Sonuç: RA`lı kadın hastalar normal popülasyona göre daha sık seksüel disfonksiyon yaşamaktadırlar. 

Keywords : Romatoid artrit,seksüel disfonksiyo