Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Nörojenik Aşırı Aktif Detrüsör Tedavisinde intravezikal Botulinum-A Toksin Enjeksiyonu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yeşim Akkoç 1 ,Selcen Özdedeli 1 ,Kaan Özdedeli 2
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

45 yaşındaki erkek hasta, idrar-gaita inkontinansı ve alt ekstremitelerdeki kas güçsüzlüğü ile kliniğimize başvurdu. Hastada spinal perimedüller venlere drene olan dural arteriovenöz fistüle bağlı progresif myelopati saptandı. İlk ürodinamik incelemede maksimum sistometrik mesane kapasitesi 164 ml, maksimum detrüsör basıncı 50 cmH2O idi ve detrüsör-sfinkter dissinerjisi mevcuttu. Aralıklı kateterizasyon ile birlikte oksibutinin klorid 10 mg/gün dozunda başlandı. Bir yıl sonra, bu doz kontinensi sağlamada yetersiz olduğu için 15 mg/gün’e artırıldı. Ancak, hastanın ağız kuruluğu sorunu olduğu için, tolterodin 4 mg/gün’e değiştirildi. Hasta bir yıl sonra bu tedaviye yetersiz yanıt gösterdi. Kateterizasyonlar arasında inkontinans epizodları devam etmekteydi ve detrüsör aşırı aktivitesi vardı. İnkontinans antikolinerjik tedaviye direnç gösterdiği için, hastanın detrüsör kasına botulinum toksin-A uygulanmasına karar verildi. Detrüsör kasın, 30 bölgesine fleksibl 6 Fr enjeksiyon iğnesi ile toplam 300 ünite botulinum-A toksini enjekte edildi. Enjeksiyondan 4 ay sonra yapılan ürodinamik incelemede, maksimum sistometrik mesane kapasitesin 108 ml’den 250 ml’ye arttığı, maksimum detrüsör basıncının ise 63 cmH2O’dan 35 cmH2O’ya düştüğü saptandı. 

Keywords : Nörojenik mesane, üriner inkontinans, botulinum-A toksi