Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

HLA-B51 Pozitif ve Negatif Behçet Hastalığında Mikronükleus Analizi

Doğan Nasır Binici 1 ,Ali Karaman 2 ,Melek Kadı 2
1 Erzurum Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Erzurum, Turkey
2 Erzurum Nenehatun Obstetrics and Gynecology Hospital, Department of Medical Genetics, Erzurum, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.46873

Amaç: Genetik faktörlerin Behçet hastalığı (BH) gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Micronükleus testi (MN) genomik hasarın sensitif bir belirtecidir. Bu çalışmada HLA-B51 pozitif ve negatif hastalarda yüksek mikronukleus sıklığının farklı olup olmadığını araştırmak amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mayıs 2009 ve Ocak 2010 tarihleri arasında Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. 40 BH’li ve 30 sağlıklı kontrolün lenfositlerinde MN sıklığını analiz ettik. HLA-B51 tiplendirmesi için kan örneklerinden etilendiamintetraasetik asit ile DNA elde edildi ve HLA-B51 allel genotiplemesi dizi spesifik primer polimeraz zincir reaksiyonu metodu ile yapıldı.

 

Bulgular: Kırk BH’li hastanın 22’sinde (%55) ve 30 kontrolün 9’unda (%30) HLA-B51 pozitif bulundu. MN sıklığı BH’li hastalarda kontrollere göre belirgin olarak yüksekti (3,12±0,81 ve 1,64±0,51, p<0,0001). MN sıklığı HLA-B51 pozitif hastalarda HLA-B51 negatif olanlardan yüksekti (p<0,001), Kontrol grubunda farklılık tesbit edilmedi (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışma HLA-B51 pozitif hastalar ve yüksek MN sıklığı arasında belirgin bir birliktelik olduğunu açıklamaktadır. 

Keywords : Behçet hastalığı, HLA-B51, mikronükleus