Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Serebral Palside Femoral Anteversiyonun Değerlendirilmesi

Tülay TİFTİK 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Sumru Özel 3 ,Hakan Tunç 4 ,Serap Gülçek 5 ,Cem Hatipoğlu 6
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
6 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.89421

Amaç: Serebral Palsi (SP)’de femoral anteversiyon (FA) açısının klinik ve radyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi ve bu yöntemlerin birbiriyle ilişkisinin araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: FA açısının klinik değerlendirmesinde Craig testi, radyolojik değerlendirmesinde direkt grafi (Rippstein-Müller yöntemi), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 7,2±1,77(5-11) yıldı. FA açı ortalamaları Craig testinde 38,2°±8,4° (20°-50°), direkt grafide 56,5°±14,2°(25°- 100°), BT’de 29°±10,5°(7°-49°), MRG’de 37,3°±10,6°(11°-68°) saptandı. Adduktor kas spastisitesi olan hastalarda BT ile ölçülen FA açı ortalaması spastisitesi olmayan hastalardan anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Craig testi ve BT ile ölçülen FA açı değerleri ile kalça iç rotasyon EHA değerleri arasında ve iç-dış rotasyon EHA farkı ile MRG ile ölçülen FA açı değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. FA açı ölçüm yöntemleri karşılaştırıldığında Craig testi ile BT ve direkt grafi arasında ve MRG ile direkt grafi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı.

 

Sonuç: SP’li hastalarda FA açısı artmıştır. Fizik muayenede kalça adduktor kas spastisitesi, iç rotasyon EHA ve iç-dış rotasyon EHA farkı artışı; artmış FA açısından uyarıcı bir bulgudur. Craig testi FA açısını belirlemede kullanılabilecek doğru sonuç veren pratik bir yöntemdir. Derotasyon operasyonu planlanan SP’li hastalarda BT yerine MRG tercih edilebilir.

Keywords : Serebral palsi, femoral anteversiyon açısı, Craig testi, direkt grafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme