Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Serebral Palsi Şiddeti ile El Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Emine Eda Kurt 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 2 ,Sumru Özel 3 ,Canan Çulha 3
1 Rize Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Rize, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.20981

Amaç: Serebral palsili (SP) hastalarda üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden biri olan Manual Ability Classification System (MACS) SP’li çocukların günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki her iki el fonksiyonlarını birlikte değerlendirir. Amaç maksimum kapasiteyi değil, el performansını belirlemektir. Benzer şekilde Bimanual Fine Motor Function (BFMF) da her iki el fonksiyonunu birlikte değerlendirir. Bu çalışmada SP’li çocukların el fonksiyonları ile SP şiddeti arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz SP ünitesinde yatarak rehabilitasyon programı uygulanan 87 SP’li çocuk çalışmaya alındı. El fonksiyonları MACS ve BFMF ile, SP şiddeti ise Gross Motor Function Classification System (GMFCS) ile d eğerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 6,93±1,93 (4-13) yıldı. SP tipine göre hastaların 40’ı (%46) diplejik, 3’ü (%3,4) hemiplejik, 9’u (%10,3) tetraplejik, 9’u (%10,3) ataksik, 5’i (%5,7) diskinetik ve 21’i (%24,1) mikst tipte idi. BFMF ile MACS ve arasındaki pozitif güçlü korelasyon saptandı. Hastalar diplejik, hemiplejik, total tip grup 1 ve ataksik, diskinetik, mikst tip grup 2 olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grupta GMFCS ile MACS ve GMFCS ile BFMF arasındaki ilişki incelendiğinde GMFCS ile her iki ölçek arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Ancak grup 2’de GMFCS ve MACS, GMFCS ve BFMF arasındaki ilişkinin daha güçlü olduğu belirlendi.

 

Sonuç: Bu çalışmanın verilerine göre MACS ve BFMF, SP’li çocuklarda el fonksiyonlarını değerlendirmede birbiriyle ve GMFCS ile uyumlu ölçeklerdir. 

Keywords : Serebral palsi, el fonksiyonu, kaba motor fonksiyo