Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Tendon Yaralanmalı Hastalarımızın Klinik Özellikleri

Esra Dilek Keskin 1 ,Ümit Seçkin 2 ,Hatice Bodur 3 ,Asuman Sevil 4 ,Bülent Erdoğan 4 ,Mihriban Akyüz 1
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Tendon yaralanmalı hastaların demografik, etiyolojik ve klinik özeliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
 

Gereç ve yöntem: Ankara Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği El Rehabilitasyonu Ünitesine tendon onarımı sonrasında başvuran 154 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerinin yanı sıra meslek, yaralanan el, dominant el, yaralanma şekli, yaralanma zonu, etkilenen parmak sayısı ve eşlik eden yaralanmaları belirlendi. 
 

Bulgular: Hastaların %57’si fleksör, %43’ü ekstansör tendon onarımı sonrasında rehabilitasyon programına alınmıştı. Tendon yaralanmaları %91 oranında erkeklerde ve en sık 3. dekatta meydana gelmişti. Yaralanmaların %85’i iş kazası sonucunda ve %54’ü dominant elde gelişmişti. Hastaların %19’unda eşlik eden yaralanma mevcuttu ve bunların %59’u sinir yaralanması idi. Ekstansör tendon yaralanmaları en sık Zon V’de, fleksör tendon yaralanmaları ise en sık Zon II ve V’de meydana gelmişti.
 

Sonuç: Tendon yaralanmaları en çok genç erkek işçilerde geliştiğinden önemli oranda özürlülük ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. İş kazalarının önlenmesi ve iş eğitimi hastaların fonksiyonel kapasitelerinin artması ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi için gereklidir. 

Keywords : Tendon yaralanması, el