Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Kronik Felçli Hastalarda Paretik Üst Ekstremite Motor Fonksiyonları Üzerinde Elektromiyografi ile Tetiklenen Elektrik Stimülasyonu Eşliğinde Mental Aktivite Eğitiminin Etkileri: Pilot Çalışma

Su-jeon You 1 ,Jong Ha Lee 1
1 Department of Physical Medicine & Rehabilitation, School of Medicine, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea DOI : 10.4274/tftr.58751

Amaç: Elektromyografi ile yapılan elektrik stimülasyonu eşliğinde mental aktivite eğitiminin (MAT-EMG) kronik felçli hastalarda paretik üst ekstremite motor fonksiyonunun iyileştirilmesindeki yararının incelenmesi.

 

Gereç ve Yöntem: On sekiz felçli hasta (12 ay ve daha fazla süredir) çalışmaya dahil edildi. Paretik ekstremite önkol ekstansör kaslarına 4 haftada 20 kez 40 dakikalık seanslar halinde MAT-EMG rastgele seçilen 9 hastaya, genel fonksiyonel elektrik stimülasyonu (FES) ise diğer dokuz hastaya uygulandı. Sonuçlar, uygulama öncesi ve sonrası yapılan Modifiye Ashworth Skalası (MAS), Fugl-Meyer Motor Testi (FMM-UE), Motor Aktivite Logu (MAL), Modifiye Barthel İndeksi (MBI) ile birlikte, el bileği eklemi aktif hareket açıklığı (ROM) ve ön kol ekstansör kaslarının dayanıklılık ölçümü ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Gruplar arasında FMM-UE skorları bakımından anlamlı fark görüldü. MAT-EMG uygulanan grup uygulama sonrasında 6,13 puan ilerleme kaydetti (p<0,05). FES grubu 1,13 puan ilerleme gösterdiyse de, grup içi fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. MAS skorları MAT-EMG grubunda, ROM ise her iki grupta önemli ölçüde gelişme gösterdi. Ancak MAS ve ROM skorları açısından gruplar arasında önemli bir fark görülmedi.

 

Sonuç: Kronik felçli hastalarda paretik ektremite motor fonksiyonlarının iyileşmesinde MAT-EMG nin FES den daha fazla etkisi olduğu görüldü. 

Keywords : Mental aktivite, elektromiyografi ile elektrik stimülasyonu,fonksiyonel elektrik stimülasyonu, felç