Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tersiyer Bir Merkezdeki Romatoid Artritli Hastalarda HLA-DRB1 Alel Dağılımı

İbrahim Batmaz 1 ,Mustafa Akif Sarıyıldız 1 ,Banu Dilek 1 ,İsmail Yıldız 2 ,Kemal Nas 1 ,Orhan Ayyıldız 3 ,Remzi Çevik 1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.83446

Amaç: Romatoid Artrit (RA)’in genetik yatkınlığında HLA-DRB1 alelleri önemli bir yere sahiptir. Değişik etnik gruplarda ve coğrafik dağılımlarda HLA-DRB1 ile RA ilişkisi farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türk popülasyonundaki RA’lı hastalarda, HLA-DRB1 alel dağılımının belirlenmesidir.

 

Gereç ve Yöntem: RA tanısı almış 96 hasta ve kontrol grubu olarak 84 sağlıklı kişi çalışmaya dahil edildi. HLA-DRB1 tip ve subtipleri ‘polymerase chain reaction with sequence specific primers’ (PCR-SSP) metodu kullanılarak belirlendi. Gruplar arası HLA-DRB1 tip ve bazı subtip frekansları karşılaştırıldı.

 

Bulgular: RA’lı hastalarda, kontrol grubu ile kıyaslandığında, DRB1*10 aleli istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,001). RA’lı hastalarda DRB1*07 ve DRB1*11 alelleri ise istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,001 ve p=0,02, sırasıyla). RA’lı hasta grubunda DRB1*0401, DRB1*0408 ve DRB1*1001 alt tipleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p=0,04, p=0,01, p=0,005, sırasıyla); DRB1*0402, DRB1*0403 ve DRB1*0701 alt tipleri ise istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p=0,01, p=0,02, p<0,001, sırasıyla).

 

Sonuç: Bu çalışma Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde HLA-DRB1 dağılımını ortaya koymaktadır. DRB1*10 tip ve DRB1*0401, DRB1*0408, DRB1*1001 subtipleri RA ile ilişkili bulunmuştur. DRB1*07, BRB1*11 tipleri ve DRB1 *0402, DRB1*0403, DRB1*0701 subtipleri koruyucu alel ve alt tipleri olarak kabul edilmiştir. 

Keywords : Romatoid artrit, HLA-DRB1, subtip