Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Bilek Düzeyi Sinir, Parmak Düzeyi Tendon/Kırık Yaralanmalı Hastalarda Fonksiyonel Değerlendirme Anketleri El Fonksiyon Testleri İle İlişkili midir?

Nuray Akkaya 1 ,Bilge Başakçı 2 ,Suat Erel 2 ,Nilgün Şimşir Atalay 1 ,Dilek Bağdatlı 3 ,Özlem Ercidoğan 1 ,Füsun Şahin 4
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
3 Pamukkale Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
4 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.82542

Amaç: El bileği veya parmak düzeyinde yaralanması olan hastalarda el fonksiyon testlerinin hasta tarafından yanıtlanan fonksiyonel değerlendirme anketleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: El bilek düzeyinde sinir yaralanması (median/ulnar) (EBS grubu) veya parmak düzeyinde kırık ve/veya tendon yaralanması (PKT grubu) olan 43 hastanın demografik verileri kaydedildi. Muayene ile saptanan fonksiyonel düzeyleri EBS grubundaki hastalar için Seddon fonksiyonel sonuç skalasına göre, PKT grubundaki hastalar için BuckGramco’ya göre değerlendirildi.Tüm hastalara Sollerman El Fonksiyon Testi (SEFT) uygulandı, QuickDASH ve Duruöz El İndeksi (DEİ) doldurtuldu.El kaba kavrama kas gücü sağlam tarafa göre leze elin yüzdesi olarak hesaplandı.
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p=0,429, p=0,229). EBS grubunda Seddon’a göre hastaların 3’ü (%14,3) çok iyi, 10’u (%47,6) iyi, 6’sı (%28,6) orta, 2’si (%9,5) kötü idi. PKT grubunda BuckGramko’ya göre bir (%4,5) mükemmel, 9 (%40,9) iyi, 4 (%18,2) zayıf, 8(%36,4) kötü hasta vardı. EBS ve PKT grubunda sırasıyla SEFT puanı 72,3±16,8, 76,1±5,6, QDASH 27,9±19,4, 19,6±15,2, DEİ puanı 19,3±21,2, 11,3±10,6, leze el kas gücü yüzdesi 65,4±29,9, 72,5±25,8’di. SEFT hem EBS hem PKT grubunda QDASH, Duruöz skorları ile anlamlı koreleydi (p<0,05). EBS grubunda SEFT ile Seddon (r=0,449) ve kas gücü arasında (r=0,585) anlamlı ilişki vardı.PKT grubunda SEFT ile BuckGramco arasında anlamlı ilişki saptanmazken kas gücü ile anlamlı pozitif ilişki bulundu(r=0,463).
 

Sonuç: El fonksiyon testinin hem bilek düzeyinde sinir yaralanması olan hastalarda, hem de parmak düzeyinde tendon yaralanması veya kırık olan hastalarda hasta bazlı fonksiyonel değerlendirme yapan anketlerle pozitif korelasyon gösterdiği saptandı. 

Keywords : El fonksiyonu, falanks kırığı, sinir yaralanması, tendon yaralanması