Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunun İnme Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi

Şehri Ayaş 1 ,Selin Taflan Selçuk 2 ,Melek Zekiye Uluçam 3
1 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye**Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.26879

Amaç: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun inme rehabilitasyon sonuçlarına etkisini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak araştırma hastanesinin rehabilitasyon ünitelerine başvuran, ilk kez inme geçiren 40 hasta çalışmaya alındı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna göre hastalar düşük ejeksiyon fraksiyonlu (ejeksiyon fraksiyon ≤%50 ) ve yüksek ejeksiyon fraksiyonlu (ejeksiyon fraksiyon >%50) olarak gruplandırıldı. On üç hastanın düşük ejeksiyon fraksiyonu, 27 hastanın yüksek ejeksiyon fraksiyonu vardı. Fonksiyonel Bağımsızlık ÖlçeğininTM (FBÖ) total, motor ve bilişsel komponenetleri kullanılarak başlangıç ve taburculuk fonksiyonel durum değerlendirmesi yapıldı. Fonksiyonel Ambülasyon Skalası kullanılarak taburculukta hastaların ambülasyon durumu değerlendirildi.

 

Bulgular: Başlangıç total, motor, bilişsel FBÖ skorları arasında istatistiksel fark yoktu. Ancak düşük ejeksiyon fraksiyonlu grubun taburculuk motor ve total FBÖ ve fonksiyonel ambülasyon skorları yüksek ejeksiyon fraksiyonu olan gruptan istatistiksel olarak belirgin düşüktü.

 

Sonuç: Düşük ejeksiyon fraksiyonu ilk kez inme geçirmiş hastalarda rehabilitasyon sonuçlarını ve yürüme fonksiyonunu bozabilir. 

Keywords : Ejeksiyon fraksiyonu, inme, rehabilitasyo