Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Kısa Dalga Tedavisinin İdiyopatik Karpal Tünel Sendromundaki Etkinliği: Randomize Çift Kör Kontrollü Çalışma

Zeynep Alev Özçete 1 ,Cihat ÖZTÜRK 2 ,Arzu Yağız On 2 ,Simin Hepgüler 3 ,Funda Atamaz Çalış 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.05657

Amaç: Ilımlı veya orta dereceli karpal tünel sendromunda (KTS) kesikli kısa dalga (KKD) ve kısa dalga (KD) tedavisinin birbirlerine ve plasebo tedaviye üstün olup olmadıklarının araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışma klinik ve elektrofizyolojik bulguları ılımlı-orta dereceli KTS ile uyumlu olan 60 el (45 hasta) üzerinde gerçekleştirildi. Olgular KD, KKD ve plasebo olmak üzere üç gruba randomize edildiler. Tüm gruplara 2 hafta süreyle, haftada 5 gün, günde 20 dakika olmak üzere 10 seans tedavi uygulandı. On iki hafta boyunca tüm gruplara tendon ve sinir kaydırma egzersizleri verildi. Tedavi öncesi, sonrası, 1. ve 3. ayda Boston Semptom Şiddet Skalası (BSŞS) ve Boston Fonksiyonel Kapasite Skalası (BFKS), el kavrama ve parmak sıkma gücü ve median sinir ileti çalışmaları, uygulanan tedaviye kör olan bir araştırmacı tarafından gerçekleştirildi.

 

Bulgular: Her üç grupta da, BSŞS ve BFKS skorlarında tedavi öncesi değerlere göre istatistiksel anlamlı düzelme olurken (p<0,05), düzelme oranları açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p>0,05). El kavrama gücünde sadece KD grubunda, 1.ve 3.ayda istatistiksel anlamlı artış saptandı (p<0,05). Parmak sıkma gücünde KD grubunda tedavi sonrası, 1.ay ve 3.ayda istatistiksel anlamlı iyileşmeler saptandı (p<0,05). Median sinir duyusal ileti hızlarında sadece KD grubunda istatistiksel anlamlı iyileşme saptanırken (p<0,05), median sinir motor distal latans değerlerinde her üç grupta da istatistiksel anlamlı değişim saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmada, karpal tünel sendromunda KD tedavisinin subjektif klinik parametreler üzerinde etkin olduğu, ancak bu etkinliğin plaseboya üstün olmadığı, objektif klinik parametreler olan el kavrama ve parmak sıkma gücünde KKD tedavisine ve plaseboya göre daha üstün olduğu, median sinir duyusal ileti hızlarında düzelmeye yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords : Karpal tünel sendromu, konservatif tedavi, kısa dalga tedavisi, kesikli kısa dalga tedavisi, sinir ve tendon kaydırma egzersizleri