Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Bir Rehabilitasyon Merkezindeki İlk Vankomisin Dirençli Enterococcus Faecium Enfeksiyonu

Nurittin Ardıç 1 ,Abdullah Kılıç 2 ,Nalan Yağmur Çivici 3
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi,, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Malatya Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Malatya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.98853

Bu yazıda, spinal kord yaralanmalı bir hastada vankomisin dirençli Enterococcus faecium nedenli üriner sistem enfeksiyonu ve rektal kolonizasyon olgusu sunulmuştur. Rehabilitasyon merkezindeki bu mikroorganizmanın neden olduğu ilk olgu olup, her iki izolatta vankomisin ve teikoplanine yüksek düzey direnç gösterirken (MİK>256 mg/L), linezolid (MİK<1 mg/L) ve kinupristin/dalfopristine (MİK=1 mg/L) duyarlı bulundu. Polimeraz zincir reaksiyonu ile izolatlarda vanA geni bulunurken, vanB ve vanC2 genleri bulunmadı. İzolatlar arasındaki genotipik ilişki pulse field gel electrophoresis yöntemi kullanılarak yapıldı. Her iki izolatın da aynı genotipik paterne sahip olduğu görüldü. 

Keywords : Spinal kord yaralanması, vankomisin dirençli enterokok, linezolid