Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Ross Bilişsel Fonksiyon Değerlendirme Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Kamil Yazıcıoğlu 1 ,Hamit Coşkun 2 ,Ümit DİNÇER 3 ,Bilge Yılmaz 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Bolu
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy Hospital, İstanbul, Turkey
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Türkçe’ye çevirilen Ross Bilişsel Fonksiyon Değerlendirme Testi (RBFDT) geçerlilik ve güvenirlilik açısından incelenmiştir. 
 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 46 denek katılmıştır. Testin ölçüt geçerliği için yaş, cinsiyet ve eğitim açısından benzer olan normal (n=23) denekler ile travmatik beyin hasarlı denekler (n=23) karşılaştırılmıştır. 
 

Bulgular: Testin yapı ve ölçüt geçerliliğine ilişkin bulgular yargıcılar arası güvenilirlik, testin tümünün ve alt ölçeklerin iç tutarlılığına ve puan değişmezliğine ilişkin güvenilirlik (test-tekrar test) katsayılarının yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Ancak, işitsel süreçler alt ölçeğinin, diğer ölçeklere göre farklı bir yapısının olduğunu gözlenmiştir. 
 

Sonuç: Bu bulguların ışığında RBFDT’nin ülkemizdeki travmatik beyin hasarlı hastalarda da kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Keywords : Biliflsel fonksiyon de¤erlendirme testi, travmatik beyin hasar›, geçerlilik, güvenilirlik