Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Karpal Tünel Sendromunda Düşük Enerjili Lazer ve Kesikli Ultrason Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Plasebo Kontrollü Bir Çalışma

Canan Tıkız 1 ,Tuncay Duruöz 2 ,Zeliha Ünlü 1 ,Lale Cerrahoğlu 1 ,Erkan Yalçınsoy 3
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Karabük Özel Medikar Hastanesi, Karabük, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.04764

Amaç: Karpal tünel sendromunda (KTS) düşük enerjili lazer (DEL) ve kesikli ultrason (US) tedavilerinin etkinliklerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: KTS tanısı alan toplam 60 hasta rastgele yöntemle dört gruba ayrıldı: Grup 1’e kesikli US, Grup 2’ye plasebo US, Grup 3’e DEL, Grup 4’e ise plasebo lazer tedavisi üç hafta boyunca haftada beş gün uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3, 6 ve 12. aylarda klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirildi. Klinik değerlendirmede ağrı, uyuşukluk, el kavrama gücü ve Boston anketi ile semptom şiddet ve fonksiyonel kapasite değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışma 52 hasta ve toplam 101 el ile tamamlandı. Hastaların genel özellikleri ve bazal elektrofizyolojik değişkenleri dört grupta da benzerdi. Ağrı, duyu kaybı, semptom şiddet skoru ve fonksiyonel kapasite skorlarında hem US hem de DEL gruplarında tedavi öncesine göre anlamlı düzelmeler saptandı (p<0,05). Her iki plasebo grubunda da anlamlı tedavi etkinliği saptanmadı (p>0,05). Elektronörofizyolojik değişkenlerde, dört grupta da tedavi öncesine göre anlamlı değişimler saptanmadı (p>0,05). Klinik parametreler bakımından kesikli US tedavisinin DEL tedavisinden üstün olduğu tespit edildi (p<0,05).

 

Sonuç: KTS’de US ve DEL tedavisinin subjektif klinik semptomlar üzerine etkili, ancak elektrofizyolojik parametreler üzerine etkili olmadığı, kesikli US tedavisinin klinik parametreler göz önüne alındığında DEL tedavisinden daha üstün olduğu gösterilmiştir.

Keywords : Karpal tünel sendromu, düşük enerjili lazer, kesikli ultrason, tedavi, plasebo