Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Ekstansiyon Kontrollü ve Elastik Lomber Korselerin Kısa Dönemdeki Etkinliği ve Korse Uyumuna Etki Eden Faktörler: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma

Gökçen Ay Ulusoy 1 ,Serpil Savaş 1
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.43925

Amaç: Lomber korselerin kronik bel ağrısı tedavisinde etkili olup olmadığı henüz kesin olarak ortaya konulamamıştır. Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrısında ekstansiyon kontrollü ve elastik lomber korselerin ağrı şiddeti, bel fleksibilitesi ve bel dizabilitesi üzerine olan etkisini değerlendirip, iki korse tipini etkinlik açısından birbiri ile karşılaştırmaktır. Bu çalışmada ayrıca korse uyumuna etki eden faktörler de araştırılmıştır. 
 

Gereç ve Yöntem: Yüz on sekiz kronik bel ağrılı hasta randomizasyonla üç gruba ayrıldı. Birinci gruba (n=39) geleneksel ekstansiyon kontrollü lomber korse; ikinci gruba (n=40) elastik lomber korse reçete edildi; her iki gruptan da korseyi üç hafta boyunca günde altı saat takmaları istendi. Üçüncü gruba (n=39) lomber korse reçete edilmedi. Tüm hastalar günde 1000 mg naproksen sodyum kullandılar. Bel ağrısı şiddeti numerik skala (NRS) ile, bel fleksibilitesi Schober testi ile, bel dizabilitesi Roland-Morris Dizabilite Sorgulaması (RMDS) ile değerlendirildi. NRS ve RMDS skorlarında klinik olarak anlamlı iyileşme eşik değeri %30 olarak kabul edildi.
 

Bulgular: Grup 1’de NRS (%45) ve RMDS‘de (%35); grup 2’de NRS’de (%37) klinik olarak anlamlı iyileşme saptandı. Grup 3’te NRS’de ve RMDS’de anlamlı bir klinik iyileşme saptanmadı. Grup 1 ve 2’deki hastaların %52,1’i korse takma süresine uyum gösterdi. Korse uyumu, hastaların tedavi öncesindeki korse hakkındaki olumlu düşünceleri ile pozitif ilişkili; korsenin yan etkileri ile negatif ilişkili idi. 
 

Sonuç: Kronik bel ağrılı hastalarda klasik medikal tedaviye ek olarak kullanılan ekstansiyon kontrollü lomber korse veya elastik korse bel ağrısını azaltmada klasik medikal tedaviden daha üstün bulunmuştur. Ekstansiyon kontrollü lomber korse bel dizabilitesinin azaltılmasında elastik korseden daha üstündür. Hastaların tedavi öncesindeki korse hakkındaki olumlu düşünceleri lomber korseye uyumu arttırmakta, korsenin neden olduğu yan etkiler ise korse uyumunu azaltmaktadır. 

Keywords : Bel ağrısı, kronik, tedavi, lomber korse, etkinlik