Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Subakromiyal Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Omuz Kas Gücü: El Kavrama Gücü, Ağrı, Disabilite, Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum ile İlişkisi

Yeşim Akyol 1 ,Yasemin Ulus 1 ,Dilek Durmuş 2 ,Berna Tander 1 ,Ferhan Cantürk 2 ,Ayhan Bilgici 2 ,Ömer Kuru 2 ,Yüksel Bek 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.59837

Amaç: Bu çalışmanın amacı tek taraflı subakromiyal impingement sendromu (SIS) olan hastalarda, hastalıktan etkilenen ve etkilenmeyen taraf omuz rotator gücü (OG) ve el kavrama gücü (EG)’nü karşılaştırmak, OG ile EG, ağrı, disabilite, yaşam kalitesi (YK), emosyonel durum arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya tek taraflı SIS’i olan 45 hasta dahil edildi. OG ve EG bilateral olarak ölçüldü. Hastalarda omuz ağrısı Vizüel Anolog Skala, disabilite Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi, emasyonel durum Beck Depresyon Ölçeği, YK Kısa Form-36 ile belirlendi.

 

Bulgular: Etkilenen tarafta OG ve EG değerleri etkilenmeyen taraftan daha düşüktü (p<0,05). Etkilenen tarafta; OG, EG ile pozitif, depresyon ile negatif olarak koreleydi (p<0,05). YK parametreleri, etkilenen omuz dış rotatorlarının 180°/s açısal hızındaki pik tork değerleri ile pozitif koreleydi (p<0,05). OG ile semptom süresi, ağrı, ve disabilite seviyesi arasında korelasyon yoktu (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları SIS’li hastalarda OG ve EG kayıpları tespit edilebileceğini göstermiştir. Bu hastalarda, semptom süresi, ağrı şiddeti ve disabilite düzeyinin OG üzerine etkisi olmayabilir. Hastaların OG’sindeki azalma, EG, emosyonel durum ve YK’larını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Keywords : Subakromiyal sıkışma sendromu, disabilite, kas gücü, yaşam kalitesi, depresyo