Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Berg Denge Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İnmeli Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirliği

Füsun Şahin 1 ,Raikan Büyükavcı 2 ,Sinem Sağ 3 ,Beril Doğu 4 ,Banu KURAN 5
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye
3 Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi, Trabzon, Türkiye
4 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye
5 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.02212

Amaç: Çalışmanın amacı Türkçe’ye çevrilmiş ve kültürler arası adaptasyonu yapılmış olan Berg Denge Ölçeği (BDÖ)’nin inmeli hastalarda geçerlilik-güvenilirliğini ve değişime duyarlılığını göstermektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üç haftalık akut dönemi geçirmiş yatarak rehabilitasyon programına alınması planlanan inme hastaları alındı. Dışlama kriterleri; verilen komutları anlama yeteneği olmaması, majör algısal veya kognitif bozukluk olarak belirlendi. Hastalar yatışta ve taburculuktan üç ay sonra değerlendirildi. BDÖ yanı sıra hastaların Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü-Motor Skor (FBÖ-MS), Rivermead Mobilite İndeksi (RMİ), Brunnstrom skorları da belirlendi. Güvenilirlik çalışmasında iç tutarlılık Cronbach-α değeri ile, geçerlilik çalışmasında benzeşme geçerliliği FBÖ-MS ve RMİ skorlarının Spearman korelasyon katsayısının hesaplanması ile elde edildi. Değişime duyarlılık etki büyüklüğü ve standardize ortalama yanıt değerleri hesaplanarak bulundu.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 63,6±10,46 olan 64 hasta (34 kadın, 30 erkek) alındı. İnme süresi 35,9±16,4 gündü. Etkilenen taraf 34 hastada (%53) sağ, 30 hastada (%47) sol taraftı. Yatışa göre üçüncü ay kontrolünde tüm parametrelerde anlamlı iyileşme olmuştu (p<0,0001). Güvenilirlik çalışmasında BDÖ total skor için Cronbach-α değeri 0,96 bulundu. Geçerlilik çalışması için yapılan korelasyonda BDÖ, FBÖ-MS ile pozitif yönde (r=0,69, p<0,0001), RMİ ile yine pozitif yönde (r=077, p<0,0001) anlamlı korele bulundu. BDÖ’nün değişime duyarlılığı için hesaplanan etki büyüklüğü değeri 1,90 ve standartize ortalama yanıt değeri 1,85 bulunarak değişime duyarlılığının iyi düzeyde olduğu tespit edildi. 

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre BDÖ’nün Türkçe versiyonu, inmeli hastalarda güvenilir, geçerli ve üç aylık dönemde değişime duyarlı bir ölçektir.

Keywords : Berg Denge Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik, değişime duyarlılık, psikometrik özellikler