Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Nörojenik Mesane Fonksiyon Bozukluğu “Değerlendirme, Ürodinamik incelemeler ve Sınıflama

Yeşim Akkoç 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Nörojenik mesane disfonksiyonu olan bir hastanın nöro-ürolojik değerlendirmesinde çeşitli aşamalar izlenir. Öncelikle nörolojk tanıyı, kognitif defisitleri ve birlikte bulunan medikal problemleri ortaya koymak için tam bir hasta öyküsü gereklidir. Ardından ürogenital değerlendirilme yapılmalıdır. Üst ve alt üriner traktusların ürolojik değerlendirilmesinde kullanılacak testlerin tipi ve izlem hastalık prosesine, hastanın klinik gidişine ve takip gerektiren daha önceden mevcut ürolojik problemlere bağlıdır. Üst üriner traktusun değerlendirmesinde kullanılan testler ultrasonografi, üriner traktusun direkt radyografisi, bilgisayarlı tomografi, intravenöz piyelografi, kreatinin klirensi ve renal sintigrafidir. Alt üriner traktusun değerlendirmesinde kullanılan testler ise idrar analizi, kültür ve duyarlılık testleri, miksiyon sonrası rezidü miktarı, sistoskopi, sistogram ve ürodinamik incelemelerdir. Bu derlemede nörojen mesanenin değerlendirilmesi ve sınıflaması ve ürodinamik incelemelerden ayrıntılı olarak söz edilmektedir.

Keywords : Nörojen mesane, değerlendirme, ürodinamik incelemeler, sınıflama.