Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Mesane Anatomisi ve İşeme Fizyolojisi

Konçuy Sivrioğlu 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa

Mesane alt üriner sistemin önemli bir bölümünü oluşturur ve başlıca işlevi idrarı biriktirmektir. Miksiyon işlevinin sağlıklı olarak yürütülmesi için alt üriner sistem ve onu kontrol eden merkezi, periferik ve özellikle de otonom sinir sisteminin sağlam olması gerekir. Mesane işlev bozukluklarının daha iyi anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için temel anatomi ve işeme fizyolojisinin iyi bilinmesi şarttır. Bu yazıda mesane ve alt üriner sistem anatomisi yanında normal işeme fizyolojisi ele alınmıştır. 

Keywords : Mesane, anatomi, fizyoloji, işeme.