Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Postmenopozal Meme Kanserinde Osteoporoza Genel Yaklaşım

Jale İrdesel 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa

Meme kanseri özellikle kadın popülasyonda son yıllarda artan sıklıkta karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Buna karşın tanı ve tedavideki gelişmelere paralel olarak meme kanseri sonrası sağ kalım süresi daha önceki yıllara göre daha uzundur. Dolayısıyla bir çok kadın bu süre içinde bazı hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu hastalıklardan biri olan osteoporoz (OP) postmenopozal dönemden itibaren özellikle ileri yaşlarda kadın popülasyonda sık karşılaşılan bir hastalıktır. OP aynı zamanda meme kanserli kadınların da sorunudur. Meme kanserli kadınların yarıdan fazlası adjuvan kemoterapi aldıkları için prematür over yetmezliğine girerler. Bunun yanı sıra meme kanserli kadınların çoğunluğu, hormon replasman tedavisi (HRT)’nin hastalığın seyri üzerine oluşturduğu yan etki nedeniyle HRT kullanamazlar. Östrojen kullanamayan bu hasta grubu daha uzun süre östrojensiz kalır. Gerek erken menopoz, gerekse östrojen kullanım kontrendikasyonu olması OP için daha büyük risk oluşturur. Bu derlemede postmenopozal meme kanserli kadınlarda osteoporoz gelişimi ve tedavisi gözden geçirilmiştir. 

Keywords : Postmenopozal osteoporoz, meme kanseri, tedavi