Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Sistemik Skleroz’lu Hastalarda Leptinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Zuhal Arıtürk Atılgan 1 ,Yahya İslamoğlu 1 ,Ebru Tekbaş 1 ,Mahmut Budulgan 2 ,İbrahim Batmaz 3 ,Mehmet Tahtasız 2 ,Hatice Yüksel 4 ,Kemal Nas 3
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.36450

Amaç: Sistemik sklerozda kardiyak tutulum görülebilmekte ve çoğunlukla da sessiz seyretmektedir. Leptin sıklıkla hipertansiyon ve sempatik tonusun düzenlenmesi ile ilişkilidir ve leptin’in direkt etki ile ateroskleroz, endotel fonksiyon bozukluğu ve tromboz gelişiminde katkısı olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmanın amacı sistemik sklerozlu hastalarda leptinin kardiyovasküler sistem üzerine etkilerini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 27 sistemik skleroz’lu hasta ile kontrol grubu olarak 28 sağlıklı birey alındı. Tüm bireylerin klinik ve laboratuar parametreleri, 24 saatlik Holter EKG ve ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu kaydedildi ve serum leptin düzeyleri ölçüldü.

 

Bulgular: Sistemik skleroz’lu hastalarda ortalama leptin seviyeleri daha düşük bulundu. Yirmi dört saatlik ambulatuvar tansiyon holter kayıtlarında ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı, gündüz sistolik ve diyastolik kan basıncı, gece sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri kontrol grubuna kıyasla sistemik skleroz’lu hastalarda daha düşük bulundu. Leptin ile kalp hızı değişkenliği parametreleri arasında ilişki saptanmadı. Leptin ile 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı parametreleri arasında pozitif korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Sistemik skleroz’lu hastalarda azalmış serum leptin seviyeleri ve artmış ortalama kalp hızı artmış sempatik aktivitenin sonuçları olabilir.

Keywords : Sistemik skleroz, leptin, 24 saatlik holter monitorizasyonu