Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Meme Kanseri Cerrahisi: Üst Ekstremite İçin Bir Problem midir?

Özlem Büyükakıncak 1 ,Yeşim Akyol 2 ,Yasemin Ulus 2 ,Ferhan Cantürk 1 ,Berna Tander 2 ,Sercan Büyükakıncak 3 ,Necati Özen 4 ,Ayhan Bilgici 1 ,Ömer Kuru 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.92489

Amaç: Meme kanseri nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda, omuz ağrısı, eklem hareket açıklığı (EHA), omuz kas gücü (OKG), el kavrama gücü (el KG) ve lenfödem varlığını belirlemekti.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya meme kanseri nedeni ile unilateral opere olan 93 kadın dahil edildi. Opere edilen tarafta omuz ağrı şiddeti (istirahat ve hareket) vizüel analog skala ile değerlendirildi. Aktif omuz EHA gonyometre ile, OKG ve el KG el dinamometresi ile ölçüldü. Lenfödem varlığı kol-önkol çevre ölçümü ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Hareketle omuz ağrısı (%76,3) ve el KG kaybı (%59) en sık gözlenen üst ekstremite problemleri idi. Diğer sorunlar ise sırasıyla; omuz abdüksiyon (%46,2) ve fleksiyon (%45,1) EHA kısıtlılığı, istirahat omuz ağrısı (%41,9), abdüksiyon (51,6) ve fleksiyon (%38,8) OKG kaybı, kolda (%23,7) ve önkolda (%11,9) lenfödem varlığı idi. Ayrıca, opere edilen tarafta omuz EHA, OKG ve el KG değerleri opere edilmeyen taraftan anlamlı derecede düşüktü (p<0,05).

 

Sonuç: Meme kanseri cerrahisi sonrası azalmış omuz EHA, OKG, el KG; ağrı ve lenfödem varlığının önemli üst ekstremite kas-iskelet sistemi problemleri olması nedeniyle, bu parametreler bu hastaların rehabilitasyonunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Breast cancer, pain, function, muscle strength, lymphedema