Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Bisipital Tendinitte Steroid ‹yontoforezi ve Elektroterapi

Mehmet Ali Taşkaynatan 1 ,Ahmet Özgül 1 ,Ayten Özdemir 1 ,Arif Kenan Tan 1 ,Tunç Alp Kalyon 1
1 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmanın amacı bisipital tendinitte steroid iyontoforezi (Sİ) ile elektroterapinin (ET) etkinliğini karşılaştırmalı olarak irdelemekti. Ultrasonografik olarak bisipital tendinit tanısı almış 47 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba 15 seans sıcak paket (15 dk), ultrason (1,5 w/cm2, 5 dk), Sİ (negatif elektrod yoluyla %0.5 hidrokortizon asetat, 3-4 mA galvanik akım, 10 dk); ikinci gruba ise sıcak paket (15 dk), ultrason (1,5 w/cm2, 5 dk), interferansiyel akım (0-100 Hz, 10 dk) ve her iki gruba da standart bir egzersiz programı verildi. Tüm hastalar tedavi öncesi, sonrası ve bir ay sonra değerlendirildiler. Ağrı (gece ağrısı, istirahat, aktivasyon ve zorlayıcı faaliyetlerdeki ağrı) numerik ölçekle (0-10); eklem hareket açıklığı (EHA) hem goniometrik olarak hem de Constant omuz ölçeğinde olduğu şekliyle puanlanarak; hasta memnuniyeti numerik ölçekle (0-10); dizabilite Pennsylvania omuz ölçeğinde yer alan fonksiyon bölümü kullanılarak değerlendirildi. Sİ grubunda hem tedavi sonrasında hem de son kontrollerde tüm parametrelerdeki değişimler istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). ET grubunda ise tedavi sonrası tüm parametrelerdeki değişimler istatistiksel olarak anlamlıyken (p<0,05), bir ay sonraki kontrollerde istirahat ağrısında, abdüksiyonda, iç ve dış rotasyonda ve toplam Constant EHA puanlarındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak biseps lezyonunun eşlik ettiği ağrılı omuz patolojilerinde Sİ ve ET tedavi sonrası erken dönemlerde etkin bulunmuştur. Bu hastalarda tedaviye steroid iyontoforezinin eklenmesi klinik ve fonksiyonel düzelmenin daha fazla ve uzun süreli olmasını sağlamaktadır. 

Keywords : Bisipital tendinit, iyontoforez, elektroterapi