Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda İntratekal Baklofen Tedavisi

Ümüt Güzelküçük 1 ,İltekin Duman 2 ,Bilge Yılmaz 3 ,Arif Kenan Tan 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.90582

Amaç: İntratekal baklofen (İTB) tedavisi uygulanmış olan travmatik spinal kord yaralanmalı (SKY) 15 hastaya ait verileri değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: İTB tedavisi uygulanmış olan 15 travmatik SKY’li hasta retrospektif olarak tarandı. İTB uygulaması öncesi ve sonrası spastisite derecesi, SKY zamanı ile İTB uygulaması arasında geçen süre, İTB uygulaması sonrası takip süresi, İTB uygulaması sonrası spastisitenin azalmasını sağlayan etkili ilk baklofen dozu, en son uygulanmakta olan baklofen dozu ve İTB uygulaması sonrası takip süresince gelişen İTB komplikasyonları belirlendi.

 

Bulgular: Sekiz hasta tetrapleji (%53), yedi hasta parapleji (%47) idi. İTB sonrası takip süresi ortalama 57,43±36,89 aydı. Spastisite düzeyi modifiye Ashworth skalasına (MAS) göre İTB öncesi ortalama 3,47±0,51, İTB sonrası ortalama 1,50±0,51 olup, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). Etkili ilk baklofen dozu ortalama 174,33±92,25 μg/gün, son baklofen dozu ortalama 240,42±125,19 μg/gün idi. Etkili ilk ve son baklofen dozu açısından komplet ve inkomplet hastalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p=0,012; p=0,018). 9 hastada (%60) takip süresince komplikasyon izlendi.

 

Sonuç: İTB tedavisi travmatik SKY’li hastalarda şiddetli ve inatçı spastisite tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi olmakla beraber; bazı tıbbi ve pompa sistemine ait komplikasyonlar gelişebilmektedir.

Keywords : İntratekal baklofen pompası, spastisite, spinal kord yaralanması