Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Pediatrik ve Erişkin Travmatik Omurilik Hasarlı Hastalarda Ürodinamik Bulguların ve Önerilen Boşaltma Yönteminin Karşılaştırılması

Ebru Özcan 1 ,Murat Ersöz 2 ,Selami AKKUŞ 3
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.94758

Amaç: Pediatrik omurilik hasarlı olgularda ürodinamik bulguların ve önerilen boşaltma yönteminin incelenmesi ve erişkin omurilik hasarlı olgularla karşılaştırılması.


Gereç ve Yöntem: Otuz altı pediatrik ve 46 erişkin omurilik hasarlı olguda ürodinamik bulgular ve önerilen boşaltma yöntemi retrospektif olarak incelendi. 


Bulgular: Pediatrik ve erişkin omurilik hasarlı olgularda ürodinamik bulgular sırasıyla aşağıdaki gibiydi: hiperaktif detrusor sıklığı 30/36, 28/46 (p=0,027), hipokomplian detrusor sıklığı 14/36, 11/46 (p=0,144), mesane doluluk duyusu yokluğu 20/36, 14/46 (p=0,022), depolama disfonksiyonu sıklığı 32/36, 33/46 (p=0,057), boşaltma disfonksiyonu sıklığı 35/36, 45/46 (p=0,163). Pediatrik ve erişkin omurilik hasarlı olgularda önerilen boşaltma yöntemi sıklıkları sırasıyla spontan işeme-katetersiz boşaltma 5/36, 4/46, aralıklı kateterizasyon 11/36, 32/46, kalıcı üretral kateter 20/36, 10/46 idi (p=0,002).
 

Sonuç: Pediatrik ve erişkin omurilik hasarlı olgular arasında nörojenik mesane disfonksiyonu açısından anlamlı farklılıklar mevcuttur. Pediatrik omurilik hasarlı olgularda ürodinamik inceleme ve mesane rehabilitasyonu gecikmeden yapılmalı, gözden kaçırılmamalıdır. Omurilik hasarlı çocuklarda önerilen kateter hacimlerinin yakın takibi ve kalıcı üretral kateterizasyonun olası komplikasyonları yönünden yakın izlem yararlı olacaktır.

Keywords : Pediatrik omurilik hasarı, omurilik yaralanması, nörojenik mesane, ürodinami