Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Kalsitoninin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi: Histopatolojik ve Radyografik Deneysel Çalışma

Meltem Esenyel 1 ,Murat Bülbül 2 ,Cem Zeki Esenyel 3 ,Ayhan Nedim Kara 4 ,Bilge Bilgiç 5
1 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3 SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,İstanbul
4 SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,İstanbu
5 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmanın amacı salmon kalsitoninin kırık tamirinin histopatolojisi ve radyografik görünümü üzerine etkisini incelemekti. 48 Wistar cinsi sıçanın sağ tibialarında cerrahi olarak mid-diafizeal kırık oluşturulduktan sonra intramedüller Kirshner teli ile tespit yapıldı. Sıçanlar, her biri 12 sıçan içeren 4 gruptan birine rastgele dahil edildi. Grup I ve II kontrol gruplarıydı ve herhangi bir tedavi almadı. Grup III’teki sıçanlara postoperatif olarak 6 hafta süre ile, Grup IV’tekilere ise 10 hafta süre ile 20 mg/kg/gün IM formda salmon kalsitonin verildi. Radyografik değerlendirmeler Lane-Shandu skorlama sistemi kullanılarak, histopatoloji değerlendirmeleri ise HUO skorlama sistemi kullanılarak yapıldı. Bütün sıçanlarda kırık bölgesinde hem radyografik hem de histopatolojik olarak iyileşme gözlendi. Radyografik incelemelerde kalsitonin alanlar ile almayanlar arasında 6. ve 10. haftalarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Histopatolojik değerlendirme sonuçları ise kalsitonin grubunda erken dönem incelemelerde (6. hafta) istatistiksel olarak anlamlı iyileşme (p<0,05) gösterdi, ancak 10. haftadaki değerlendirmelerde anlamlı farklılık tespit edilmedi. Kırık iyileşmesinin erken döneminde histopatolojik sonuçların daha iyi olması bu dönemde kalsitonin kullanımının faydalı etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgular, internal fiksasyon uygulanmış vakalarda daha erken dönemde ambulasyon ve yük bindirmeye izin verilebileceği yönündedir.  

Keywords : Kırık iyileşmesi, kalsitonin, histopatoloji, radyografi