Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Hemiplejik Hastaların Aile Üyelerinin Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerine Afazinin Etkisi

Pelin PİŞTAV AKMEŞE 1 ,Güldal Funda NAKİPOĞLU YÜZER 2 ,Nermin ALTINOK 1 ,Neşe ÖZGİRGİN 2
1 Speech Therapy Unit, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.80008 Amaç: Calışmamızda amacımız; serebrovaskuler olay sonrasında hemipleji gelişmiş afazik olan ve olmayan hastaların bakımlarını ustlenen birinci derece yakınlarının durumluk-surekli anksiyete ve umutsuzluk duzeylerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Calışmaya 20 afazik ve 20 afazik olmayan olmak uzere toplam 40 hemiplejik hasta ve bu hastaların bakımlarını ustlenen 40 birinci derece yakını dahil edildi. Hastaların demografik ozellikleri kaydedildi. Aynı araştırmacı tarafından hastaların afazik olup olmadığını belirlemek icin Gulhane Afazi Testi (GAT), hemiplejik hastalarının bakımlarını ustlenen birinci derece yakınlarının anksiyete duzeyini belirmek icin Beck Durumluk-Surekli Anksiyete Olceği ve umutsuzluk duzeyini belirlemek icin Beck Umutsuzluk Olceği uygulandı.

Bulgular: Afazik olan hastaların yaş ortalaması 54,10}14,18 yıl ve afazik olmayan hastalarının yaş ortalaması 66,70}13,44 yıl idi. Her iki grupta da hastaların 8’i (%40) kadın ve 12’si (%60) erkekti. Hastaların bakımını ustelenen birinci derece yakınlarının tamamı kadındı. Olceklerin puan ortalamaları; afazik grupta durumluk anksiyete icin 47,8+6,64 (35-57), surekli anksiyete icin 52,25+7,91 (39-64), umutsuzluk icin ise 11,65+1,81 (8- 15); afazik olmayan grupta ise durumluk anksiyete icin 42,20+7,68 (29-59), surekli anksiyete icin 49,25+11,27 (27-71), umutsuzluk icin ise 12,05+2,16 (8-16) olarak bulundu. Afazik olan ve olmayan hemiplejik hastaların bakımlarını ustlenen birinci derece yakınlarının surekli anksiyete duzeyi ve umutsuzluk duzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05), durumluk anksiyete duzeyleri arasında anlamlı farklılık (p<0,05) bulundu.

Sonuç: Hemiplejik hastaların bakımlarını ustlenen birinci derece yakınlarının surekli anksiyete ve umutsuzluk duzeyinin hastanın afazik olup olmamasından etkilenmediği ancak durumluk anksiyete duzeyinin afazik hastaların yakınlarında daha yuksek olduğu saptandı. Keywords : Afazi, anksiyete, hemipleji, umutsuzluk