Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Correlation between Functional Independence and Quality of Executive Functions in Stroke Patients

Sladjana Arsic 1 ,Fadilj Eminovic 2 ,Ljubica Konstantinovic 3 ,Dragan Pavlovic 2 ,Dragana Kljajic 1 ,Mile Despotovic 1
1 High Medical School of Professional Studies, Cuprija, Serbia
2 Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Serbia
3 Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia
DOI : 10.5152/tftrd.2015.25932

Objective: The rehabilitation of stroke patients is complex. It is believed that there is a correlation between the quality of functional independence and degree of preserved executive and cognitive functions. The aim of this work was to investigate potential correlations between the quality of executive and cognitive functions and the achieved level of functional independence during the rehabilitation of stroke patients.  

 

Material and Methods: The study included 50 stroke patients evaluated during rehabilitation and 50 beneficiaries of the Gerontology Center as control subjects randomly chosen, with no diagnosed neurological damage. The following tests were used: Wisconsin Card Sorting Test (WCST) for executive function assessment, Mini-Mental State Examination (MMSE) for cognitive screening, and Functional Independence Measure (FIM) test for functional independence assessment. The statistical analyses included the Mann–Whitney U test for comparisons between two independent samples, canonical correlation analysis, and χ2-test.   

 

Results: Our results show a statistically significant difference in all assessed functions between the two groups (p<.001). Furthermore, we show a positive correlation between executive functions and achieved functional independence in stroke patients (p<.001). Moreover, a positive correlation exists between cognitive functions and level of functional independence in stroke patients.

 

Conclusion: Our results show that stroke patients with lower executive function scores achieve less functional independence. Stroke patients with existing cognitive impairment achieve less functional independence in all domains compared with stroke patients without cognitive impairment.

 


 

Turkish

 

Başlık: İnme Hastalarında Yürütücü Fonksiyonların Niteliği ile Fonksiyonel Bağımsızlık Arasındaki Korelasyon

 

Anahtar kelimeler: İnme, yürütücü fonksiyonlar, bilişsel fonksiyonlar, fonksiyonel bağımsızlık 

 

Amaç: İnme hastalarının rehabilitasyonu karmaşıktır. Fonksiyonel bağımsızlığın niteliği ile korunan yürütücü ve bilişsel fonksiyonların derecesi arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, inme hastalarının rehabilitasyonu boyunca ulaşılan fonksiyonel bağımsızlığın düzeyi ile yürütücü ve bilişsel fonksiyonların niteliği arasındaki potansiyel korelasyonu araştırmaktır.   

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya rehabilitasyon boyunca değerlendirilen 50 inme hastası ve Gerontoloji Merkezinden rastgele seçilmiş, teşhis edilmiş herhangi bir nörolojik hasarı olmayan 50 kişi kontrol  grubu olarak dahil edildi. Çalışmada, yürütücü fonksiyonların değerlendirilmesi için Wisconsin Kart Eşleme Testi (Wisconsin Card Sorting Test, WCST), bilişsel durumun değerlendirilmesinde Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (Mini-Mental State Examination, MMSE), ve fonksiyonel bağımsızlık değerlendirmesi için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (Functional Independence Measure, FIM) kullanıldı. İstatiksel analiz için, bağımsız iki değişkeni karşılaştırmak amacıyla Mann-Whitney U test, kanonik korelasyon analizi ve χ2-test kullanıldı.      

 

Bulgular: Çalışma sonuçlarımız iki grup arasında değerlendirilen tüm fonksiyonlar açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (p<,001). İnme hastalarında yürütücü fonksiyonlar ile ulaşılan fonksiyonel bağımsızlık arasında pozitif bir korelasyon görülmüştür (p<,001). Aynı zamanda, inme hastalarında, bilişsel fonksiyonlar ile fonksiyonel bağımsızlık arasında da pozitif bir korelasyon izlenmiştir.     

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, düşük yürütücü fonksiyon skorlarına sahip inme hastaları aynı zamanda daha az fonksiyonel bağımsızlık sergilemektedirler. Mevcut bilişsel bozukluğu olan inme hastalarında, bilişsel bozukluğu olmayanlarla kıyaslandığında, tüm alanlarda daha düşük fonksiyonel bağımsızlık görülmektedir.   

Keywords : Stroke, executive functions, cognitive functions, functional independence