Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Virtual Reality Rehabilitation in a Case with Spinocerebellar Ataxia

Hasan Toktaş 1 ,Fatıma Yaman 1 ,Alper Murat Ulaşlı 2 ,Ümit Dündar 2
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.37786

Spinocereballar ataxias that are characterized by loss of balance and coordination as well as gait disturbances have a late-onset but progressive pattern. The goals of rehabilitation with patients with ataxia are the improvement of the balance and postural control, restoration of upper and lower extremity functions, achievement of improved functional walking, and improved independency in performing the daily activities of life. Virtual reality rehabilitation is a new neurorehabilitation technique that may be an alternative to the conventional rehabilitation. We aimed to present the effects of virtual reality rehabilitation on balance, gait, and functional independency of the patient with spinocerebellar ataxia.

 


 

Turkish

 

Başlık: Spinoserebellar Ataksili Bir Olguda Sanal Gerçeklik Rehabilitasyonu

 

Anahtar kelimeler: Sanal gerçeklik, rehabilitasyon, spinoserebellar ataksi

 

Denge-koordinasyon kaybı ve yürümede bozukluk ile tanımlanan spinoserebellar ataksiler geç başlangıçlı fakat progresif seyir gösterirler. Ataksili hastanın rehabilitasyonunda, denge ve postural kontrolün iyileştirilmesi, alt ve üst ekstremite fonksiyonlarının geliştirilmesi, daha fonksiyonel bir yürüme ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız gerçekleştirmesi amaçlanır. Sanal gerçeklik rehabilitasyonu (SGR) konvansiyonel rehabilitasyon programına alternatif olabilecek yeni bir nöromotor rehabilitasyon tekniğidir. Spinoserebellar ataksili bu olguda, SGR’nin yürüme, denge ve fonksiyonel bağımsızlık üzerine etkilerini sunduk.

Keywords : Virtual reality, rehabilitation, spinocerebellar ataxia