Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Incidence and Determinants of Adverse Events among Older Inpatients in Post-Acute Rehabilitation Care: A Prospective Observational Study

Francesc Medına-Mırapeıx 1 ,Mariano Gacto-Sánchez 2 ,Francisco Javier Jımeno-Serrano 1 , Pilar Escolar-Reına 1
1 Department of Physical Therapy, University of Murcia, Murcia, Spai
2 Department of Physical Therapy, Euses - University of Girona, Girona, Spai
DOI : 10.5152/tftrd.2015.44522

Objective: The aim of this study was to determine the incidence rates and determinants of adverse events during patients’ hospital stays. In addition, the incidence rates of adverse events between elderly patients aged ≥75 and <75 years were compared.

 

Material and Methods: This was a prospective cohort study conducted in the rehabilitation unit of a public hospital among a sample of 216 inpatients aged >65 years. Adverse events were reported and briefly described. Variables potentially associated with the occurrence of adverse events were measured at baseline.

 

Results: Twenty-six patients (12%) experienced an adverse event. The most frequent were fall-related events (8.3%). Patients aged ≥75 years experienced a higher number of adverse events than those aged <75 years (15.6% vs. 4.3%, respectively; p=0.02). Multivariable logistic regression models showed that age was strongly associated with fall-related events (odds ratio=1.1; 95% confidence interval=1.02–1.17) and all types of events combined (odds ratio=1.06; 95% confidence interval=1.03–1.12).

 

Conclusion: This study provides evidence for the occurrence of adverse events (particularly fall-related events) in elderly patients receiving post-acute care in the rehabilitation units of acute care hospitals. It also shows that some elderly patients (particularly those aged ≥75 years) are more likely to experience adverse events. There is room for improvement to reduce these experiences to facilitate patient safety. 

 


 

Turkish


Başlık:Post-Akut Rehabilitasyon Bakımında olan Yaşlı Yatan Hastalar Arasında Advers Olayların İnsidansı ve Belirleyicileri: Prospektif Gözlemsel Çalışma

 

Anahtar Kelimeler:Kazara düşme, hasta bakımı, hasta güvenliği, rehabilitasyon, risk yönetimi

 

Amaç: Hastanede kalış süresince advers olayların insidans hızlarını ve belirleyicilerini tespit etmek. 75 yaş altı hastalar ve 75 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalar arasında advers olayların insidans hızlarını karşılaştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Bir devlet hastanesinin rehabilitasyon ünitesinde, 65 yaşından daha yaşlı 216 kişilik yatan hasta örnekleminde prospektif kohort çalışması yapıldı. Advers olaylar bildirildi ve kısaca tarif edildi. Başlangıçta, advers olayların ortaya çıkması ile potansiyel olarak ilişkili değişkenler ölçüldü.

 

Bulgular: Yirmi altı hasta (%12) advers olay yaşadı. Düşme ile ilgili olaylar en sık (%8,3) görüldü. ≥75 yaş hastalar <75 yaş olanlara kıyasla daha yüksek sayıda advers olay yaşadı (%4,3’e karşılık %15,6, p=0,02). Çok değişkenli lojistik regresyon modelleri uygulandığında yaş düşmeyle ilgili olaylar ile güçlü bir ilişki gösterdi (odss oranı=1,1; %95 güven aralığı=1,02-1,17) ve tüm olaylar kombine edildiğinde tümüyle güçlü bir ilişki gösterdi (odds oranı=1,06; %95 güven aralığı=1,03-1,12).

 

Sonuç: Bu çalışma, akut hastanelerinin rehabilitasyon ünitelerinde post-akut bakım alan yaşlı hastalarda advers olayların (özellikle düşmeyle ilgili olaylar) ortaya çıkması konusunda kanıt sağlamaktadır. Ayrıca bazı yaşlı hastaların (özellikle 75 yaş ve üzeri olanların) advers olay yaşamalarının daha muhtemel olduğunu göstermektedir. Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla maruz kalınan olayları azaltmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Keywords : Accidental falls, patient care, patient safety, rehabilitation, risk management