Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Improvement in Quality of Life, Functional Capacity, and Depression Level after Cardiac Rehabilitatio

Özlem Solak 1 ,Fatıma Yaman 2 ,Alper Murat Ulaşlı 1 ,Selma Eroğlu 1 ,Önder Akçi 3 ,Gülay Özkeçeci 4 ,Hasan Toktaş 2 ,Ümit Dündar 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
3 Department of Cardiology, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
4 Department of Cardiology, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.76093

Objective: In cardiac rehabilitation program (CRP), patients are supported to achieve and maintain optimal physical and psychosocial health following a recent cardiac event or procedure. In this study, we aimed to retrospectively assess the effects of CRP in our cardiopulmonary rehabilitation unit.

 

Material and Methods: Records of 40 patients with a diagnosis of coronary artery disease (CAD) and 10 patients who had undergone coronary artery bypass graft surgery (CABG) and who completed 30 sessions were evaluated. CRP comprised aerobic exercise with cycle ergometer and the upper and lower extremity strengthening exercises. The patients’ vital signs were monitored during the cycle ergometer exercise. The quality of life of the patients were evaluated with the Short Form-36 (SF-36), aerobic exercise capacity and metabolic equivalent (MET) levels were assessed with the effort test using the Bruce protocol, their functional capacity was assessed with a 6-min walk test, and depression levels were assessed with the Beck Depression Inventory.

 

Results: After CRP, there were statistically significant differences in all subunits of SF-36 except social function, emotional role, and mental component in patients with CAD (p≤0.05). In patients with CABG, physical function, physical role, social function, and mental health subunits of SF-36 significantly improved (p≤0.05). The patients’ mean MET values significantly increased in both the groups (p≤0.05). The mean 6-MWT distances significantly increased from 455.3±66.4 to 522.7±68.5 m after CRP in patients with CAD (p<0.001). Furthermore, in patients with CABG, the mean 6-MWT distances significantly increased from 389.1±88.5 to 495.0±99.1 m (p≤0.05). There was significant decrease in BDI score from 4.3±7.1 to 2.9±4.3 in patients with CAD (p≤0.05). However, no significant change in mean BDI score was observed in patients with CABG.

 

Conclusion: In our cardiopulmonary rehabilitation unit, CRP, comprising endurance exercise using cycle ergometer, improved the quality of life and functional capacity in patients with CAD and CABG. However, the improvement in depression level was observed only in patients with CAD.

 


 

Turkish

 

Başlık: Kardiyak Rehabilitasyon Sonrasında Yaşam Kalitesi, Fonksiyonel Kapasite ve Depresyon Düzeyinde Düzelme

 

Anahtar kelimeler: Kardiyak rehabilitasyon, dayanıklılık egzersizleri, bisiklet ergometresi

 

Amaç: Kardiyak rehabilitasyon programında (KRP), hastalar kardiyak bir olay veya işlem sonrasında optimal fiziksel ve psikososyal sağlık durumlarına ulaşabilmeleri ve koruyabilmeleri için desteklenir. Biz bu çalışmada kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitemizde uyguladığımız KRP’nın etkilerini retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Otuz seansı tamamlamış koroner arter hastalığı (KAH) olan 40, koroner arter baypas graft (KABG) operasyonu geçirmiş 10 hastanın kayıtları değerlendirildi. KRP, sabit kalp hızı yöntemi ile bisiklet ergometresiyle uygulanan aerobik ve üst ve alt ekstremiteleri güçlendirme egzersizlerini içeriyordu. Hastaların vital bulguları bisiklet ergometresi kullanılarak yapılan aerobik egzersiz süresince monitörize edildi. Hastaların yaşam kaliteleri Short Form-36 (SF-36), aerobik egzersiz kapasiteleri ve metabolik eşlenik (MET) düzeyleri Bruce protokolünde yapılan efor testi, fonksiyonel kapasiteleri 6 dakika yürüme testi (6DYT), depresyon düzeyleri ise Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanarak belirlendi.

 

Bulgular: KRP’nin sonunda KAH’da SF-36 anketinin sosyal fonksiyon, emosyonel rol ve mental komponent hariç tüm alt birimlerinde, KABG hastalarında ise fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, sosyal fonksiyon ve mental sağlık alt birimlerinde istatistiksel anlamlı artış gözlendi (p<0,05). Hastaların ortalama MET değeri her iki grup hastada anlamlı artış gösterdi (p<0,05). 6 DYT ortalaması ise KAH’da 455,3±66,4’den KRP sonunda 522,7±68,5 m’ye, KABG hastalarında da 389,1±88,5’den 495,0±99,1’e istatistiksel anlamlı olarak arttı (p<0,05). BDE skoru KAH’da 4,3±7,1’den 2,9±4,3’e istatistiksel anlamlı düşüş gösterirken (p<0,05), KABG hastalarında anlamlı düşüş gözlenmedi.

 

Sonuç: Kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitemizde, bisiklet ergometre sistemi kullanarak endurans eğitimini uyguladığımız KRP, KAH ve KABG hastalarımızın yaşam kalitesinde, fonksiyonel kapasitesinde düzelmeler sağlamıştır. Depresyon düzeyinde düzelme ise yalnız KAH’da gözlemlenmiştir.

Keywords : Cardiac rehabilitation, endurance exercise, cycle ergometer