Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Relationship of Bladder Function with Toe Position Sense, Neurological Level, Lesion Severity, and Bulbocavernosus Reflex in Patients with Spinal Cord Injury

Fazıl Kulaklı 1 ,Murat Ersöz 2 ,Pınar Egüz 1 ,Kurtuluş Köklü 1 ,Sumru Özel 1 ,Gülten Karaca 3 ,Canan Çulha 1
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.73603

Objective: Examination of the relationship among toe position sense (TPS), neurological level (cervical, thoracic, lumbosacral), severity of the lesion (complete, incomplete), bulbocavernosus reflex (BCR), and bladder behavior in patients with spinal cord injury (SCI).

 

Material and Methods: Fifty-nine patients with SCI were included in the study. Patient characteristics, TPS, and BCR were recorded. Neurological level and lesion severity were determined according to the American Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS) classification. Maximum cystometric capacity (MC), storage and emptying function, type of detrusor (overactive, acontractile-underactive), spontaneous voided urine volume (SVU), and post-void residual urine volume (PVR) values were established performing the urodynamic study.

 

Results: Neurological level, lesion severity, TPS, and BCR were not significantly correlated with storage dysfunction, emptying dysfunction, type of detrusor, MC, and PVR (p>0.05). SVU was significantly lower in patients without TPS than in patients with TPS and in complete lesions than in incomplete lesions (p<0.05).

 

Conclusion: The presence of TPS could be a predictive finding in terms of SVU. We can say that neurological level, lesion severity, and BCR are not adequate parameters to predict bladder dysfunction; therefore, urodynamic evaluation is necessary for each patient with SCI.

 


 

Turkish

 

Başlık: Spinal Kord Yaralanmalı Hastaların Ayak Başparmağı Eklem Pozisyon Duyusu, Nörolojik Seviyesi, Lezyon Ciddiyeti ve Bulbokavernöz Refleks Varlığı ile Mesane Fonksiyonu Arasındaki İlişki

 

Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanması, mesane fonksiyonu, derin duyu

 

Amaç: Çalışmanın amacı spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda ayak başparmağı eklem pozisyon duyusu (AEPD), nörolojik seviye (servikal, torakal, lomber-sakral), lezyon ciddiyeti (komplet, inkomplet) ve bulbokavernöz refleks (BKR) varlığı ile mesane davranışı arasında ilişki olup olmadığının incelenmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde rehabilitasyon programı alan SKY’ lı 59 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, AEPD ve BKR varlığı kaydedildi. Nörolojik lezyon seviyesi ve ciddiyeti American Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS) sınıflamasına göre belirlendi. Hastaların ürodinamik incelemesi yapılarak, maksimum sistometrik kapasite (MSK), depolama fonksiyonu, boşaltma fonksiyonu, detrüsör tipi (aşırı aktif, akontraktil-underaktif), spontan boşaltılan idrar hacmi ve işeme sonrası rezidüel idrar hacmi incelendi.

 

Bulgular: Hastaların nörolojik seviyesi, lezyon ciddiyeti, AEPD ve BKR varlığı ile depolama sorunu, boşaltma sorunu, detrüsör tipi, MSK ve işeme sonrası rezidüel idrar hacmi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). AEPD olmayan hastaların AEPD korunmuş olanlara göre, komplet olan hastaların ise inkomplet olanlara göre, spontan boşalttıkları idrar hacimleri anlamlı düzeyde daha düşük tespit edildi (p<0,05).

 

Sonuç: Ayak başparmak eklem pozisyon duyusu varlığı spontan işeme miktarı açısından prediktif bir bulgu olabilir. Nörolojik seviye, lezyon ciddiyeti ve BKR’ nin mesane disfonksiyonunu öngörmede yeterli parametreler olmadığını, dolayısıyla her hasta için ürodinamik incelemenin gerekli olduğunu söyleyebiliriz.

 

Keywords : Spinal cord injury, bladder function, deep sensation